JAARVERGADERING 2020 GECANCELD!

 

Beste leden van onze gepensioneerden vereniging VerGepA.

 

Zoals wij u eerder meedeelden hadden wij de jaarvergadering die gepland stond voor juni 2020 vanwege de coronamaatregelen al  uitgesteld naar 4 september 2020.

 

Helaas ziet het bestuur op dit moment wederom redenen om de jaarvergadering

op 4 september niet te laten plaatsvinden.

Reden: de 1,5 meter afstand die we moeten bewaren, het feit dat wij als gepensio-neerden toch tot de risicogroep behoren en het feit dat velen van onze leden juist het persoonlijke contact op de jaarvergadering zeer op prijs stellen.

En juist dit laatste  maakt het moeilijk om de 1,5 meter afstand te bewaren. Daarbij komt ook nog het feit op onze geplande boottocht slechts 16 mensen aan boord geplaatst kunnen worden.

Alles samenvattende heeft het bestuur besloten de jaarvergadering van 4 september te annuleren. De volgende algemene ledenvergadering zullen wij plannen in de eerste helft van 2021.

 

Omdat wij dit jaar weinig kosten maken en zullen maken en de goede financiële positie van onze vereniging stelt het bestuur voor om de contributie voor het jaar 2021 op “nul” vast te stellen. Dit voorstel zal uiteraard ter goedkeuring aan de ledenvergadering in 2021 voorgelegd worden.

 

Aan onze leden met een emailadres zijn het jaarverslag 2019 (Zie Jaarverslag 2019) van onze secretaris Roelf Ballema, het verslag van de vorige algemene ledenvereniging (Zie ALV 2019) opgesteld door John Maan  (de bijlagen bij dit verslag kunt u inzien via de link naar de website van de NVOG: sheets pensioenontwikkelingen NVOG) en het financiëel jaarverslag over 2019 van onze penningmeester Piet Schuringa als bijlage toegezonden. Heeft u geen emailadres dan zijn deze stukken te verkrijgen bij onze secretaris.

Inmiddels heeft de kascommissie het financiëel jaarverslag (Zie Financieel verslag 2019) gecontroleerd en in orde bevonden, waarvoor onze dank.

Er was in 2019 een behoorlijk groot financieel voordeel, ontstaan doordat o.a. onze landelijke vereniging (NVOG) een restitutie heeft gedaan van € 752. Ook de overige kosten waren lager.  Al met al bedroeg het positieve saldo € 1112.  Dat betekent dat wij nu over een vermogen beschikken van ruim € 11.000. Voldoende reden om onze leden in 2021 vrij te stellen van contributie.

Wij zullen de bovengenoemde stukken ook plaatsen op onze website, zodat U ze ook via die kant kunt raadplegen.

Na verzending hebt U drie weken de  gelegenheid om vragen/opmerkingen te stellen/maken. Afhankelijk hiervan en zeker als wij geen opmerkingen krijgen, zal het bestuur de betreffende stukken als vastgesteld beschouwen. Uiteraard kan in de volgende jaarvergadering nog op deze stukken teruggekomen worden.

 

Zoals wellicht bij U bekend is inmiddels een pensioenakkoord op landelijk niveau afgesloten. Wat de invloed hiervan zal zijn op de pensioenen, en met name ook die van Avebe,  is nog moeilijk te zeggen.  Het bestuur van het pensioenfonds zal hier uiteraard t.z.t. op terug komen. 

 

Mag niet onvermeld blijven dat onze penningmeester Piet Schuringa inmiddels hersteld is van zijn leukemie. Onze notulist John Maan ligt echter wel in de lappenmand. Reeds begin van dit jaar is John op een ongelukkige manier ten val gekomen. En dat is inmiddels nog steeds niet hersteld. Wij blijven hopen op een spoedig herstel.

 

Mocht U nog vragen/opmerkingen hebben: Stel ze gerust via mail of brief aan onze secretaris.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur VerGepA.

Douwe Faber, Bert Bos, Roelf Ballema, John Maan, Henk Santes, Piet Schuringa.