Geachte leden.

 

Zoals wij u al eerder melden zijn door alle corona-perikelen in de afgelopen twee jaar  weinig contacten met onze VerGepA-leden geweest.

Onze jaarvergaderingen 2020 en 2021 zijn niet doorgegaan omdat het voor onze leden “op leeftijd” te risicovol was in een grote groep bijeen te komen. Daarbij hadden we ook nog te maken met de maatregelen die de overheid ons oplegde. Daardoor is het  contact minimaal  geweest.Onze secretaris John Maan heeft dit recent al aan U laten weten.

 

Het is onze bedoeling om de Algemene Leden Vergadering nu op donderdag

27 oktober 2022 te gaan houden, waarbij wij de jaarstukken van 2019, 2020 en 2021 en een wijziging van het Huishoudelijk Reglement ter goedkeuring aan u voor willen leggen.

 

Zoals ook al eerder gemeld kregen wij november 2021 ook te maken met het overlijden van onze secretaris Roelf Ballema. Roelf trad niet graag op de voorgrond, maar de secretariaatswerkzaamheden waren bij hem in goede handen.

In ons vorige bericht hebben we al een in memoriam opgenomen.

De secretariaatswerkzaamheden zullen voorlopig overgenomen worden door John Maan, emailadres: maanja@ziggo.nl, tel.nr: 0597416964 / 0627122290.

 

Bestuursaangelegenheden.

Het bestuur heeft een aantal keren fysiek kunnen vergaderen ten huize van Bert Bos en daarnaast hebben we een aantal keren via het computersysteem Teams met elkaar gesproken.  Elke keer hebben we weer gesproken over het voorstel voor een Agemene ledenvergadering en het organiseren van een boottocht, maar elke keer werden we weer door de realiteit ingehaald en  moesten we weer een streep halen door onze plannen.

Ook het overleg met onze overkoepelende organisatie NVOG is gevoerd via  TEAMS, dus via de computer of tablet.  Inmiddels is de NVOG gefuseerd met de KNVG tot: De Koepel Gepensioneerden en andere maatschappelijke organisaties. Door het bestuur van “De Koepel”  worden nu de belangen van ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties naar voren gebracht.  Daartoe zijn er de volgende Commissies:

·       Pensioenen,

·       Zorg Welzijn en wonen en

·       Koopkracht.

Regelmatig rapporteren deze commissies via nieuwsbrieven van de Koepel. Voorzitter van “de Koepel” is John Kerstens. Hij is afkomstig vanuit de politiek (was Tweede Kamerlid PvdA) en de vakbeweging en heeft een zeer brede ervaring.

 

Nieuwe pensioenstelsel.

Ongetwijfeld hebt U via de media berichten gehoord/gezien over het nieuwe pensioenstelsel. Dit nieuwe stelsel moet uiterlijk 01-01-2027 ingaan. In vergelijking met het huidige stelsel zullen de pensioenen in dit nieuwe stelsel meer gaan fluctueren, dit afhankelijk van de beleggingsresultaten. Er is dus geen sprake meer van een vast pensioen. Hogere en lagere pensioen- uitkeringen zijn mogelijk en worden realiteit. 

Er  worden twee stelsels onderscheiden: het collectieve of solidaire  contract  of het  meer individuele flexibele contract. Dit laatste lijkt wat meer op het stelsel “wet verbeterde premieregeling” . Dit tweede stelsel geeft meer individuele keuze mogelijkheden, zowel in de opbouwfase van het pensioen als in de uitkeringsfase. In het  flexibele stelsel kun je in de opbouwfase individueel kiezen voor  meer of minder risicovol beleggen (van zeer defensief tot zeer risicovol).  Bij het collectieve stelsel wordt er collectief belegd met als invalshoek de diverse leeftijdsgroepen.  Het bestuur vult  de manier van beleggen in. 

Binnen de Koepel heeft een deskundige commissie van één van de lidorganisaties een vergelijking gemaakt tussen de beide stelsels.  De resultaten hiervan willen wij presenteren op de komende Algemene ledenvergadering.

Wij hebben de heer Ron Vos van de FNV bereid gevonden om na het huishoudelijk deel van de vergadering zijn visie te geven op dit nieuwe pensioenstelsel.

Uiteindelijk maken sociale partners (werkgevers en vakbeweging) de keus voor het een of andere contract. De gepensioneerden spelen daarin geen rol, behalve dan dat in het laatste stadium de gepensioneerden nog gehoord moeten worden. Dit is echter pas nadat bijna alle activiteiten voorafgaand aan de invoering al verricht zijn. Het is moeilijk voorzienbaar  dat wij als gepensioneerden daarin nog een rol kunnen vervullen. Dus zullen we onze invloed eerder aan  moeten wenden en dat gebeurt nu via “de Koepel”. 

Daar zullen we onze krachten moeten aanwenden om het nieuwe stelsel zo in te richten dat ook gepensioneerden voldoende aan hun rechten komen.  De belangrijke aspecten bij dit nieuwe stelsel zijn: indexatievermogen van het verleden en toekomst indexaties alsmede toewijzing beleggingsvermogen  aan de diverse groepen (werkenden vs gepensioneerden).  Het is namelijk maar zeer de vraag of er in het nieuwe contract sprake zal zijn van inhaal indexaties.

Gelukkig  zitten wij bij een pensioenfonds met goede resultaten en zijn onze pensioenen regelmatig wel geïndexeerd, zij het niet altijd volledig.

Al met al spannende tijden hoe het nieuwe pensioenstelsel er uit gaat zien.

 

We houden U op de hoogte.