VERENIGING van GEPENSIONEERDEN AVEBE “VerGepA”

 

Verslag van de Algemene Leden Jaarvergadering, gehouden op

28 april 2016 in het Veenkoloniaal Museum te Veendam

 

 

Aanwezig: 32 leden waarvan 7 bestuursleden.

Afwezig: met kennisgeving 19 leden.

 

 

1. Opening

Douwe Faber opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Hij heeft met ingang van 1 januari 2016 de voorzittershamer overgenomen van Sybren Zondervan.

 

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

3. Mededelingen

-   De aanwezigen hebben waardering voor het rondsturen van de nieuwbrieven NVOG. De secretaris wordt hiervoor bedankt.

 

4. Verslag ALV 30 april 2015

De inhoud van het verslag wordt akkoord bevonden.

 

5. Bestuurssamenstelling

-   De heer Piet Schuringa is conform het Rooster van Aftreden nu aftredend. De vergadering gaat unaniem akkoord met zijn herbenoeming.

-   Het Vergepa-bestuur heeft de heer Henk Santes bereid gevonden tot het bestuur toe te treden. Hij geeft in het kort een overzicht van zijn loopbaan bij KSH-AVEBE tot aan zijn pensionering. Ook zijn benoeming wordt unaniem door de vergadering geaccordeerd.

 

6.  Jaarverslag 2015

De inhoud van het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

7. Vaststelling contributie 2017

Het bestuur stelt voor het jaar 2017 ongewijzigd te handhaven op € 15,=.

De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord.

 

8. Financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016

Financieel jaarverslag 2015

Over het jaar 2015 is een klein positief resultaat van € 94,08 behaald.

Het vermogen van de vereniging is € 9489,89.

Het financieel jaarverslag 2015 wordt goedgekeurd.

Begroting 2016

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting 2016 ter hoogte van € 3935,=.

Het bestuur heeft in de begroting een hoger bedrag aan vergaderkosten meegenomen. Zij wil hiermee een vervolg geven aan het combineren van de ALV met een interessante na de pauze-activiteit. Hierdoor worden de vergaderkosten echter wat hoger. Het bestuur staat open voor suggesties vanuit de leden voor het bezoeken van leuke locaties.

 

9. Verslag kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaande uit F. Kramer, W. Bosman en R.C. Crum heeft

de financiële administratie van de vereniging gecontroleerd.

Daarbij hebben zij 2 zaken opgemerkt:

-   Post diversen € 177, 75 was onduidelijk. Het betrof hier de abonnementskosten op het maandelijks Magazine Pensioen Bestuur & Management.

-   Aandacht voor het niet teveel meer laten oplopen van de post Bankkosten. Meer doen met Internet bankieren. Dat is gratis.

Met in achtneming van bovenstaande opmerkingen werd de administratie akkoord bevonden.

De penningmeester wordt derhalve gedechargeerd  en met applaus bedankt voor zijn werkzaamheden.

 

10. Benoeming kascontrolecommissielid 2016

De heer F. Kramer is conform schema aftredend als lid van de kascontrolecommissie.

De heer R. H. Mulder is bereid zijn plaats in te nemen.

De commissie bestaat in 2016 uit de heren W. Bosman, R.C. Crum en R.H. Mulder.

 

11. Ontwikkelingen Pensioenfonds AVEBE (Joris Vos)

-   Pensioenkrant zou rond deze tijd (maand april) zijn verschenen. Is helaas uitgesteld.

-   Dekkingsgraad per 01-04-2016 is 114,5%. Daarmee is ons Pensioenfonds een topper!

-   Joris Vos treedt in 2017 af als bestuurslid voor de gepensioneerden in het Pensioenfonds-bestuur. Een nieuwe termijn zou voor hem betekenen dat dan tot zijn 81e bestuurslid zou zijn. Hij ervaart echter dat zijn werkzaamheden door de zeer hoge eisen die aan PF-bestuurders worden gesteld veel zwaarder zijn geworden. Een nieuwe zittingstermijn wordt hem teveel. Ook De Nederlandse Bank (DNB) oefent steeds meer controle uit op het reilen zeilen van pensioenfondsen en stellen steeds hogere en steeds meer eisen.

     De gepensioneerden zullen binnenkort een brief ontvangen met informatie inzake de kandidaatstelling en verkiezingsprocedure voor een nieuw bestuurslid. Het is mogelijk dat een persoon eerst aspirant-bestuurslid wordt, om zodoende nader  te beoordelen of hij of zij de geschiktheid en kennis bezit om formeel bestuurslid te zijn.

     Allereerst moeten het PFA-bestuur en het Verantwoordingsorgaan beoordelen of een kandidaat over voldoende kennis op pensioengebied beschikt of in staat is deze kennis via opleiding te verwerven. Daarnaast vinden gesprekken met de DNB plaats en geeft de DNB een oordeel of zij de kandidaat qua kennis en kunde geschikt acht.

     Het Vergepabestuur geeft er de voorkeur aan dat de vervanger van Joris Vos vanuit de eigen gelederen van Vergepa komt. Iedere gepensioneerde kan zich echter kandidaat stellen, ondersteund door 10 handtekeningen van andere gepensioneerden.

     Indien er geen geschikte kandidaat uit eigen gelederen (Vergepa of gepensioneerden) te vinden is, is het toegestaan een externe, niet-AVEBE kandidaat te zoeken. Zowel het PFA-bestuur als Vergepa kunnen hiervoor kandidaten voorstellen.

     De gehele verkiezingsprocedure zal gepubliceerd worden in de nog komende Pensioen Nieuwsbrief en zoals eerder vermeld in een brief naar alle gepensioneerden (n.b.: is reeds toegezonden gedateerd 12 juli 2016).

 

12. Wat verder ter tafel komt

De heer Henk Achterhof deelt mee dat van zijn hand binnenkort een boek verschijnt over zijn leven. Hij beschijft daarin al zijn ervaringen die hij als zeeman op de koopvaardij heeft opgedaan en hij memoreert ook, nadat hij aan de wal is gaan werken, zijn werkzaamheden bij diverse werkgevers, o.a. AVEBE tot zijn pensionering.

 

13. Sluiting

De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en hun inbreng in de discussie en sluit het formele deel van de ALV.

 

Rondleiding Veenkoloniaal Museum

Nadat de Algemene Ledenvergadering is afgesloten, kunnen de leden in 2 groepen genieten van een rondleiding door het Veenkoloniaal Museum.

De leden bekijken allereerst een uitgebreide diashow met oude foto’s van de Veenkoloniën en het ontstaan van de landbouw en vooral de strokarton- en aardappelmeel-industrie in al zijn facetten.

Daarna krijgen de leden onder leiding van een gids uitleg over de diverse tentoonstellingen in het Museum. Voor velen uiteraard geen heel onbekend terrein. Er zijn veel zaken die een aantal van ons zeer bekend voorkomen en die herkend worden. Echter een leuke kennismaking of opnieuw herkennen van zaken uit ons werkzame leven bij AVEBE en ons leven in deze streek.

 

 

Winschoten, 13 november 2016

John Maan, notulist