Bestuur VerGepA


 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste 5 of ten hoogste 9 leden en komt circa 6 keer per jaar bijeen. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar.

 

Zoals in de doelstellingen beschreven (zie Wat is VerGepA) behartigt het bestuur in zijn algemeenheid de belangen op sociaal-economisch terrein van de leden en potentiële leden.

 

Hoofdmoot van onderwerpen die in de bestuursvergaderingen aan de orde komen zijn uiteraard de belangen m.b.t. de huidige en/of toekomstige aanspraken op pensioen uit de Stichting Pensioenfonds Avebe. 

Hoe ons pensioenfonds reilt en zeilt en hoe het er financieel voor staat is uiteraard het belangrijkste item voor onze leden.

Daarnaast bespreekt het bestuur regelmatig de ontwikkelingen rondom het landelijk pensioengebeuren. Besluiten hierover kunnen grote effecten hebben op ons pensioen. Zeker de komende jaren zal veel over ons pensioenstelsel en aanpassingen daaraan gesproken worden. De politiek wil toe naar een ander pensioensysteem en deze ontwikkelingen goed volgen is voor ons een belangrijk gegeven.

 

Binnen het bestuur vertegenwoordigen 2 leden de pensioengerechtigden in de organen van het Pensioenfonds:

Douwe Faber is namens de pensioengerechtigden lid van het Bestuur van het Pensioenfonds Avebe en Bert Bos vertegenwoordigt de pensioengerechtigden in het Verantwoordingorgaan.

 

Samenstelling Bestuur VerGepA

Douwe Faber                     Voorzitter/Vertegenwoordiger Bestuur Pensioenfonds

Piet Schuringa                   Penningmeester

John Maan                          Secretaris

Henk Santes                       Notulist

Peter Bruinenberg           Lid/Toehoorder bestuur  Pensioenfonds Avebe                                                                             en toehoorder beleggingscommissie

3 Vacatures

 

Zoals hierboven aangegeven hebben wij nog 3 vacatures in het bestuur en kunnen we nog steeds aanvulling van ons bestuur gebruiken! 

Voelt u er iets voor en bent u er in geïnteresseerd om mee te denken en te praten over ons pensioen en specifiek het pensioenfonds Avebe, meldt u dan ook bij onze secretaris, emailadres: maanja@ziggo.nl