VERENIGING van GEPENSIONEERDEN AVEBE “VerGepA”

 

Verslag van de Algemene Leden Jaarvergadering, gehouden op

13 februari 2018 in Voorlichtingscentrum Avebe Ter Apelkanaal

 

 

Aanwezig: 45 leden waarvan 6 bestuursleden.

Afwezig: met kennisgeving 8 leden.

 

 

1. Opening

Douwe Faber opent de vergadering en heet allen van harte welkom.

 

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt gewijzigd.

Na het formele deel van de vergadering (agendapunten 1 t/m 10, 13 en 14) vindt allereerst per bus de rondleiding over de locatie Ter Apelkanaal plaats. De heer Harry Travlos zal ons daarbij begeleiden. Na terugkomst zal Fred Oostland zijn inleiding m.b.t. de ontwikkelingen bij Avebe en het Pensioenfonds houden.

3. Mededelingen

Voorafgaande aan deze vergadering kreeg het bestuur de informatie dat ons lid Roelf Mulder, die dit jaar ook deel uit maakte van de Kas Kontrole Commissie, na een ziekbed zeer plotseling is overleden.

 

4. Verslag ALV 11 mei 2017

De inhoud van het verslag wordt ongewijzigd akkoord bevonden.

 

5. Bestuurssamenstelling

De heren Joris Vos en John Maan zijn conform het aftredingsschema aftredend.

Zij hebben zich beiden herkiesbaar gesteld. Hun herbenoeming wordt unaniem geaccordeerd

door de aanwezige leden.

 

6.  Jaarverslag 2017

De inhoud van het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

Sinds begin van dit jaar heeft VerGepA een eigen website: www.vergepa.nl. Daarop is veel informatie over onze vereniging en het pensioenfonds Avebe terug te vinden.

Onze vereniging is aangesloten bij de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties voor Gepensioneerden) en maakt deel uit van het platform “Handel, Nijverheid en Industrie”.

 

7. Vaststelling contributie 2019

Het bestuur stelt voor de contributie ongewijzigd te handhaven op € 15,=. De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord.

 

8. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018

Financieel jaarverslag 2017

De uitgaven over het jaar 2017 zijn ruim binnen de begroting gebleven. De contributie-inkomsten waren nagenoeg gelijk aan 2016. De vergaderkosten waren lager dan verwacht omdat het houden van de ALV in de Heemtuin goedkoper bleek dan begroot.

De post abonnementen werd enigszins hoger. Het vermogen van de vereniging steeg hierdoor met € 196,44 naar € 9689,48. Het financieel jaarverslag 2017 werd na deze toelichting door de penningmeester unaniem goedgekeurd.

Begroting 2018

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting 2017 ter hoogte van € 3620,=.

 

9. Verslag kascontrolecommissie

Door het overlijden van Roelf Mulder bestond dit jaar de kascontrolecommissie uit Henk Hesseling en Rien Crum.  De commissie heeft de financiële administratie van de vereniging gecontroleerd en de administratie keurig in orde bevonden. De penningmeester wordt derhalve gedechargeerd  en met applaus bedankt voor zijn werkzaamheden.

 

10. Benoeming kascontrolecommissielid 2018

Rien Crum is conform schema aftredend lid van de kascontrolecommissie.

Sybren Zondervan is bereid zijn plaats in te nemen.

Besloten wordt vanaf  heden de Kascontrolecommissie te laten bestaan uit 2 leden en 1 reservelid. Frits Kramer is bereid als reservelid te fungeren.

 

11. Rondvraag

-   Gevraagd wordt of het mogelijk is jaarlijks een overzicht te maken van de mutaties in het ledenbestand: opzegging lidmaatschap, overlijden (indien bekend), nieuwe leden. Het bestuur neemt deze suggestie mee.

-   Zoals reeds in de ALV van 2017 is aangegeven bestaat in 2019 Avebe 100 jaar. Welke aandacht en activiteiten Avebe zelf hieraan gaat besteden is ons (nog) niet bekend.

Rien Crum oppert het idee om, mede gezien onze goede financiële positie, voor  de VerGepA-leden in het jubileumjaar een leuke extra activiteit (eventueel met partners?) te gaan organiseren. Het bestuur zal aandacht schenken aan dit idee. Tevens zal het bestuur onderzoeken welke activiteiten Avebe onderneemt en of de gepensioneerden hier ook bij betrokken gaan worden.

-   Marianne Agterof vraagt of het mogelijk is de komende jaren de ALV steeds in februari te houden. Dit jaar heeft het bestuur deze datum gekozen omdat dan de rondleiding tijdens de campagne kon plaatsvinden. Volgend jaar zullen wij echter weer naar een datum in april/mei gaan.

            

12. Sluiting

De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en hun inbreng in de discussie en sluit het formele deel van de ALV.

 

Na de formele vergadering vond onder aanvoering van Harry Travlos per bus de rondleiding plaats over het terrein van Avebe Ter Apelkanaal. De tocht ging via de hoofdweg, de aardappelzetmeelfabriek, de GOR en de zuivering, waarbij Harry Travlos uitleg over de nieuwbouw, wijzigingen en veranderingen die de laatste jaren op de locatie TAK hebben plaatsgevonden.

 

Ontwikkelingen Avebe en Pensioenfonds Avebe

Na teruggekeerd te zijn in het Voorlichtingscentrum Avebe heeft het bestuur van Vergepa Fred Oostland, vice- voorzitter van het pensioenfondsbestuur bereid gevonden de leden van VerGepA te informeren over de laatste ontwikkelingen over de onderneming Avebe en het pensioenfonds Avebe.

 

Ontwikkelingen Avebe

Binnen de onderneming Avebe hebben de laatste 10 jaar heel veel veranderingen plaats gevonden. Veel onderdelen van het bedrijf zijn verdwenen, maar er zijn ook weer veel nieuwe bijgekomen.

Avebe wil de komende jaren een hogere aardappelopbrengst per hectare gaan realiseren. De  wisselteelt van nu 2,5 jaar gaat naar 3 jaar. Betere en ziekteresistente aardappelrassen moeten voor meer opbrengst zorgen tegen minder kosten, en een milieuvriendelijkere en meer duurzame teelt voor de boeren. De aardappeloogst 2016/2017 was een topjaar. De zetmeelprijs is hoog en Avebe staat er financieel goed voor. De solvabiliteit van Avebe is 49%. Sinds 2011 ontvangt Avebe geen EG-subsidies meer.

Het aantal leden/aandeelhouders in Nederland bedraagt nu 1397. In Duitsland was de teelt van fabrieksaardappelen de afgelopen jaren drastisch minder na afschaffing van de EG subsidies.

In het Weser-Emsland (Lüchow) bedroeg het aantal 260 en in Dallmin 652 leden/aandeel-houders. Het productievolume in Duitsland trekt echter weer aan omdat het opbrengstbedrag per hectare nu aantrekkelijk hoog is en boeren in Duitsland weer meer aardappelen gaan verbouwen.

Avebe heeft nog 5 produktielokaties: in Nederland Foxhol, Ter Apelkanaal en Gasselternijveen; buiten Nederland: Malmö Zweden, Lüchow/Dallmin Duitsland.

Als grondstof wordt nu alleen nog aardappelzetmeel toegepast. Tapioca als 2e grondstof is volledig gestopt. De Dextrinefabriek bij DWM in Veendam (in 2005 gesloten) is vervangen door een nieuwe fabriek in Ter Apelkanaal. Het voormalige DWM-terrein is overgenomen door de gemeente Veendam en wordt een zonnepark. De Voedingsmiddelenfabriek in TAK is uitgebreid met een nieuwe voorbehandelingsinstallatie.

De locatie Gasselternijveen heeft een nieuw kantoor gekregen. Er is een nieuwe eiwitfabriek gebouwd die eiwit voor menselijke consumptie kan produceren (Solanic). Er is een vruchtwaterfabriek gebouwd. De vruchtwaterfabriek in Foxhol is gesloten. Door slecht 1 x het droogproces uit te voeren is circa 2 miljoen m3 gas bespaard. Doelstelling van Avebe is om in 2020 geen Groninger aardgas meer te gaan gebruiken.

Op de locatie Foxhol worden nu alleen producten voor hoogwaardige toepassingen voor de textiel-, papier- en bouwindustrie geproduceerd. De producten voor de lijmindustrie zijn een stuk minder geworden. Veel niet meer in gebruik zijnde gebouwen en installaties (eiwitfabriek, GOR, Monsterweeglokaal, Warmtekrachtinstallatie) zijn afgebroken. De rest van het niet meer gebruikte terrein staat te koop of wordt t.z.t. een zonnepark. Ook is een nieuwe toegangsweg naar de hoofdingang aangelegd.

Mede op initiatief van Avebe wordt op het Zerniketerrein in Groningen een nieuw innovatiecentrum gebouwd. Daarin zullen alle specialisten op het gebied van Research & Development en Marketing & Sales (circa 100 medewerkers) een plek krijgen.

In Zweden worden op de locatie Stadex Malmö nog steeds dezelfde producten gefabriceerd. De locatie ligt nu door de bouw van nieuwe woningen voor een groot deel midden in de stad. De kantoren zijn verkleind en er werken nu minder mensen dan voorheen.

De locatie Lüchow in Duitsland is redelijk ongewijzigd gebleven. Op de locatie Dallmin produceert men nu veel derivaten voor de Aziatische en Japanse markt. Ook wordt er aardappeleiwit voor voedingsdoeleinden gemaakt.

Avebe beschikt over verkoopkantoren in de USA, Duitsland, Turkije, Dubai (incidenteel), Singapore, Taiwan, Japan en China. Onze afzet is als volgt over de wereld verdeeld: Noord- en Zuid Amerika 10%, Europa/Midden Oosten/Afrika 65% (waarvan 90% Europa), Azië en Oceanië 25%.

Avebe gaat zich steeds meer richten op opbrengstverbetering per ha, duurzaam produceren en kostenvermindering. Onderdelen daarvan zijn: aardappelrassen ziekteresistenter maken, minder water en gas gebruiken, transportkosten verminderen en zorgen dat we vitale en gezonde medewerkers houden. Watergebruik door hergebruik voor verdunning afvalwater moet verbeterd worden. Minder gebruik van het Groninger gas. Transportkosten kunnen verlaagd worden door schonere aardappels met minder tarra naar de fabriek te vervoeren.

Op personeelsgebied is de doelstelling om het ziekteverzuim van nu 1,2% (incl. buitenfirma’s) terug te brengen tot minder dan 0,5%. Inzet daarbij is verbeteren van de veiligheid en vermindering ongevallen. Door extra opleiding willen wij de productiemede-werkers zoveel op VAPRO-C niveau gaan brengen. Voor oudere medewerkers worden mogelijkheden als deeltijdpensioen en 80% werken met behoud van salaris bekeken.

 

Ontwikkelingen Pensioenfonds Avebe

Binnen pensioenland is erg veel aan de hand en het Nederlandse pensioenstelsel is voortdurend in beweging. Waren er 10-15 jaar geleden nog meer dan 1000 zelfstandige pensioenfondsen, nu is dat aantal gedaald tot rond de 250, waarvan er circa 20 overwegen ook over te gaan naar een verzekerde regeling. Het Pensioenfonds Avebe blijft echter ondanks deze tendens zijn zelfstandigheid behouden.

 

Beleggingen

De rente tussen begin en eind van het jaar was bijna gelijk. De aandelen hebben een goed rendement van 14,8% laten zien. Ook de andere beleggingscategoriën (obligaties, vastrentende waarden) hebben goed gepresteerd. Dit heeft per saldo voor een betere dekkingsgraad gezorgd. Hierdoor was per 1 januari 2018 weer indexatie van de pensioenen mogelijk:

Groep 1.  Met pensioen of ontslag voor 1 april 1996                                                    1,5%

Groep 2.  Met pensioen of ontslag vanaf 1 april 1996 tot 9 december 1999            1,5%

Groep 3.  Met pensioen of ontslag vanaf 9 december 1999                                        0,8%

Groep 4.  Huidige  medewerkers                                                                                      0,9%

 

Bestuur/Verantwoordingsorgaan

Er waren enige wijzigingen in het bestuur en het VO. Joris Vos heeft zijn bestuurs- lidmaatschap als gepensioneerdenvertegenwoordiger beëindigd. Hij is opgevolgd door Douwe Faber. Ook de vertegenwoordiger namens de werkgever Hans Miedema gaat medio juni 2018 het bestuur verlaten. De heer Erik Alleman loopt met het bestuur mee als beoogd opvolger.

 

Syntress/Achmea

Het contract voor de uitvoering van de pensioenadministratie met Syntress/Achmea is verlengd.

 

Compliance officer

De Compliance officer is een onafhankelijk persoon met juridische achtergrond die toezicht houdt op alle partijen die een rol spelen in het pensioenfonds, zoals het bestuur, Syntress/Achmea, TKP Investments  en andere externe partijen. Het contract met deze persoon is door het bestuur verlengd.

 

Pensioenopbouw actieven

De pensioenopbouw van de medewerkers bedroeg in 2016 1,717% en in 2017 1,556%. Het fiscale maximum voor die jaren was 1,875%.

Voor 2018 is de opbouw 1,737% bij 67 jaar (fiscaal maximum).

 

Aanpassingen indexatie

De indexatie voor gepensioneerden is niet meer afhankelijk van de CAO-loon stijging.

Het reglement wordt aangepast aan deze wijziging.

 

8 miljoen-regeling

De z.g. € 8 miljoen regeling is uitgeput.

Er was een  regeling voor de financiering van een overgangsregeling (oude naar nieuwe pensioenregeling in 2005) voor deelnemers  die op of na 1 januari 1950 waren geboren en deelnemer waren in de toenmalige flexibele pensioenregeling. Daarnaast moesten ze deelnemer zijn in een van de op dat moment geldende pensioenregelingen.

Om het eventuele verschil tussen oude en nieuwe aanspraken te financieren was door Avebe

€ 8 miljoen aan het pensioenfonds betaald. Doordat de inkoop sinds 2006 flink duurder is geworden dan verwacht (gestegen levensverwachting en lage rente) is deze € 8 miljoen inmiddels op. Dat betekent dus lagere aanspraken voor sommige deelnemers. De beschikbaarheid van middelen was een randvoorwaarde. 

 

Regeling Flexibel Pensioen

De regeling Flexibel Pensioen stopt. Sommige deelnemers hebben nog een pensioenkapitaal staan in onze oude pensioenregeling “Flexibel Pensioen Module” bij Robeco. Het pensioenfonds Avebe heeft besloten om deze regeling te beëindigen. De betreffende deelnemers hebben daarom de mogelijkheid gekregen om het pensioenkapitaal bij Robeco mee te nemen naar de pensioenregeling bij het Pensioenfonds Avebe. Inmiddels hebben alle deelnemers gekozen om het pensioen mee te nemen naar Pensioenfonds Avebe.

 

Beleidsdocumenten

Alle beleidsdocumenten worden jaarlijks bijgewerkt.

 

Asset Liability Management (ALM)-studie

Het doel van de ALM-studie is het verkrijgen van inzicht in de mogelijke financiële ontwikkelingen en de risico's van een pensioenfonds voor de komende 60 jaar en daarbij het meest optimale beleggingsbeleid te vinden. Beoordeeld wordt of het pensioenfonds zich voor deze periode als stabiele pensioenvoorziening kan handhaven.

 

Nieuwsbrieven Pensioenfonds

Het pensioenfonds geeft regelmatig Nieuwsbrieven uit waarin de laatste ontwikkelingen en nieuws over het fonds vermeld staan. Deze nieuwsbrieven zijn te vinden op de website van het pensioenfonds: https://www.pensioenfondsavebe.nl/over-ons/brochures-en-formulieren

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 24 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Tot 25 mei 2018 hebben pensioenfondsen de tijd om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.

Vanaf die datum geldt er nog maar één privacywet in de hele Europese Unie.

Hierbij hebben personen ook “het recht om vergeten te worden”. Zij hebben ook het recht om van het pensioenfonds te horen te krijgen of zijn/haar persoonsgegevens verwerkt worden.

Als dat zo is, dan heeft de persoon recht op informatie over deze gegevens. De persoon kan ook verlangen van het pensioenfonds dat hij vergeten zal worden en dat zijn/haar gegevens worden verwijderd. Daarnaast zal het pensioenfonds mogelijk een data protection officer moeten aanstellen die toezicht houdt op hoe de gegevens verwerkt worden.

 

 

 

Wanneer de dekkingsgraad van het pensioenfonds Avebe meer dan 130% zou worden, mag het pensioenfonds een z.g. inhaal-indexatie gaan toepassen. Het toepassen van deze inhaal-indexatie mag de dekkingsgraad niet beneden de 130% laten belanden.

De hoogte van de inhaal-indexatie moet vergeleken worden met het meest nabij gelegen jaar, 

b.v. inhaalindexatie in 2019 – dan vergelijken met de beleidsdekkingsgraad over 12 maanden van het jaar 2018. 

 

 

Het bestuur van het pensioenfonds heeft TKP investments (TKPi) aangesteld als fiduciair vermogensbeheerder. TKPi voert het beleggingsbeleid uit. 

De beleggingsadviescommissie is een nieuwe commissie die het functioneren van de vermogensbeheerder monitort en het bestuur adviseert over het strategisch beleggingsbeleid en aanverwante zaken. De commissie BAC controleert of TKPi zich houdt aan de afspraken en houdt in de gaten welke resultaten worden geboekt. Ook geeft de BAC daar commentaar op en adviseert hierover aan het bestuur.

 

 

De voorzitter van VerGepA, Douwe Faber, bedankt Fred Oostland voor de zeer interessante en uitgebreide uitleg en de gastvrijheid op de lokatie Ter Apelkanaal en overhandigt hem namens de vereniging een kleine attentie.

Deze editie van onze Algemene Leden (Jaar-) Vergadering is door ons bezoek aan het Voorlichtingscentrum, de locatie Ter Apelkanaal en de inleidingen van Fred Oostland een zeer uitgebreide bijeenkomst geworden waaraan de aanwezigen een goede herinnering aan over zullen blijven houden.

Douwe Faber sluit hierna de vergadering en wenst alleen behouden thuiskomst toe.

 

Winschoten, 24 mei 2018 

John Maan, notulist