VERENIGING van GEPENSIONEERDEN AVEBE “VerGepA”

 

Verslag van de Algemene Leden Jaarvergadering, gehouden op

27 oktober 2022 in Brouwhotel Parkzicht Veendam

 

Aanwezig: 42 leden waarvan 5 bestuursleden.

Afwezig:    met kennisgeving 12 leden.

___________________________________________________________________ 

1. Opening

Douwe Faber opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Een mooie ontwikkeling, dat er meer vrouwen zijn gekomen dan vorige keren, en voor de volgende ALV zijn nog mèèr dames welkom.

 

2. Vaststelling agenda

De agenda blijft ongewijzigd.

3. Mededelingen

- 12 leden hebben zich afgemeld.

- Een speciaal woord wordt gewijd aan ons vroegere bestuurslid en secretaris Roelf Ballema, die in     2021 is overleden. Roelf was een stille kracht genoemd, die achter de schermen veel werk voor 

   VerGepA heeft gedaan.

- Peter Bruinenberg is kandidaat bestuurslid geworden.

- John Maan geeft de mutaties van het ledenbestand over de afgelopen 3 jaar weer, want in 2020   

   en 2021 was er geen ALV. Het aantal nieuwe leden was in 2020 12, in 2021 8, en in 2022 tot nu

   toe 9.

Het totaal aantal leden is per vandaag 222.

Helaas zijn ons de afgelopen paar jaren ook leden ontvallen, en wel:

2020:   mevrouw W. Oosting-Klinkers  en de heren L.W. Koomans van den Dries, Wim. E.   Sterenberg, W.H. Wubs, M.A. Reinders en K. Smit.

2021:   de heren H.T. Slim, K.Hiddema, R. Ballema

2022:   mevr. A.M. Gruppen-Kok en R. Bouwman-Boddema en de heren J.G. Flikkema en H.   Kraak.

John wordt met applaus bedankt voor zijn uitleg over de afgelopen paar jaar.

 

- Douwe Faber geeft uitleg over de vorming van KG (Koepel Gepensioneerden) per 1 januari 2021 

   als landelijke belangenvereniging voor gepensioneerden, door het samengaan van NVOG en

  KNVG. Voorzitter voor 3 dagen per week is John Kerstens, ex-FNVbestuurder en ex-kamerlid. 

  Binnen de KG zijn er 3 commissies met als belangengebied Pensioen, Koopkracht en Zorg, Wonen

  en Welzijn.

 

4. Verslag ALV 8 juli 2019

De inhoud van het verslag wordt ongewijzigd akkoord bevonden.

 

5. Bestuurssamenstelling

De heren Douwe Faber, Henk Santes, Piet Schuringa en John Maan zijn aftredend.

Allen verklaren zich herkiesbaar en hun herbenoeming word unaniem geaccordeerd

door de aanwezige leden. De heer P. Bruinenberg wordt benoemd tot bestuurslid.

  

6.  Jaarverslag periode 2019 t/m 2021

- Het jaarverslag van 2019 is nog gemaakt door Roelf Ballema en de inhoud van het verslag wordt 

   ongewijzigd goedgekeurd. Het ledenaantal is teruggelopen van 222 naar 213.

- In 2020/2021 had Corona grote invloed op de activiteiten van VerGepA. Er waren slechts 2

  fysieke bestuursvergaderingen, de andere werden digitaal thuis gehouden via Teams. Vanaf 7

  december 2021 is het weer mogelijk “gewoon” te vergaderen.

- Het aantal bestuursleden is met 5 het minimum, maar wordt uitgebreid met Peter Bruinenberg

   als nieuw lid.

- Er kon in deze 2 jaar door Corona geen enkele activiteit voor de leden worden georganiseerd.

- Douwe Faber en Henk Santes namen ook deel aan de landelijke KG vergaderingen, hetzij via

  Zoom, en soms fysiek in Culemborg of Utrecht.

- Door Corona zijn er in 2020 en 2021 veel minder kosten geweest, en daarom heeft het bestuur

   besloten geen contributie over 2021 en 2022 in rekening te brengen.

- Er zijn geen op- of aanmerkingen over de inhoud van deze beide jaarverslagen, en worden dan

   ook unaniem door de aanwezige leden geaccepteerd.

 

7. Vaststelling contributie 2022

Het bestuur stelt voor, de contributie van € 15,00 ook voor 2022, niet in rekening te brengen. De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord.

 

8. Financiën: verslagen 2019 t/m 2020 en begroting 2021

Financieel jaarverslag 2020 en 2021

Er is 2x geen ALV geweest. Over 2020 en 2021 is er wel een financieel jaarverslag gemaakt. De uitgaven over het jaar 2020 en 2021 zijn ruim binnen de begroting gebleven. De contributie-inkomsten waren nagenoeg gelijk aan 2019. De vergaderkosten waren door de Coronamaatregelen veel lager dan verwacht. Het vermogen van de vereniging daalde door de niet geïnde contributie weliswaar met € 1123,03 naar € 12.521,14.

Het financieel jaarverslag 2019 werd na deze toelichting door de penningmeester unaniem goedgekeurd.

 

9. Verslag kascontrolecommissie (S. Zondervan, H. Hesseling F. Kramer)

De kascommissie voor de controle van de financiële boeken over de jaren 2020 en 2021 is wèl bij elkaar geweest. De financiële administraties werden geheel in orde bevonden, en geven een goed beeld van de financiële situatie van VerGepA. De kascommissie stelt daarom voor de penningmeester decharge te verlenen, hetgeen door de aanwezige leden met applaus geaccordeerd wordt. Dit onder dankzegging door de voorzitter voor de uitgevoerde financiële werkzaamheden..

 

10. Benoeming kascontrolecommissielid 2022

Sybren Zondervan is volgens schema aftredend lid van de kascontrolecommissie.

Carin Oosterhuis is bereid zijn plaats in te nemen.

De kascommissie bestaat nu uit Carin Oosterhuis en Frits Kramer.

 

11. Wijzigen HHR (huishoudelijk reglement) (toevoeging art. lid 8, 6a, 6b,6c en 9.3)

Als gevolg van de wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) per 1 juli 2021 zijn

aanpassingen in het huishoudelijk reglement noodzakelijk. Aanpassing van de reglementen bij

een notaris waren hierdoor niet nodig.

Het bestuur stelt voor het HHR op de volgende punten aan te passen:

- in geval van een volledige afwezigheid van het bestuur moet uit de leden een commissie worden

  benoemd ter voorbereiding voor de verkiezing van een nieuw bestuur.

- bij uitgaven boven de € 500,= neemt de penningmeester contact op met een medebestuurslid ter

   ondertekening (het 4-ogen principe).

De aanwezige leden zijn accoord met bovenstaande voorstellen.

- Carin Oosterhuis stelt voor in het HHR in art 4 §5b als lidmaat “Avebe” op te nemen. Dit zal

   worden doorgevoerd.

 

12. Ontwikkelingen Pensioenfonds Avebe (PFA)  

- Peter Bruinenberg is toegetreden als toehoorder tot het bestuur van het Pensioenfonds

  Avebe.

- Gerhard de Vries heeft Mark Mijnen opgevolgd in het bestuur als vertegenwoordiger van het

   personeel.

- Douwe Faber geeft een uiteenzetting over de ontwikkelingen binnen het PFA.

   De beleidsdekkingsgraad is per 27 oktober 129,8 en de dekkingsgraad 134,4. Er wordt

   een indexatie op de pensioenuitkering per 1 januari 2023 doorgevoerd van:

-       14,3 % voor gepensioneerden van voor 1999 (o.b.v. 14,3% inflatie bij het CPI)

-       2,3% voor gepensioneerden tussen 1999 en 2006

-       10,9% voor gepensioneerden vanaf 2006

-     Huidige  medewerkers conform cao-afspraak (2,3%)

 

Deze verhoging staat los van de nieuwe pensioenwet, en heeft ook een geringe invloed

op de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is bij veel pensioenfondsen laag door de lage

rentestand. De Europees Centrale Bank (ECB) heeft vandaag de rente verhoogd met 0,75%,

hetgeen goed is voor de dekkingsgraad.

PFA wil bij voorkeur “duurzaam“ beleggen. Dit betekent niets beleggen in steenkool,

en mogelijk iets minder in de olies. Een groot deel van het vermogen is verzekerd bij Aegon.

Het andere deel is belegd via vermogensbeheerders.

De verzekeringstak van Aegon NL is overgenomen door ASR . Dit heeft dus geen effect op

Aegon Asset Management, dat de belangen voor PFA verzorgt.

 

De nieuwe pensioenwet biedt 2 mogelijkheden voor pensioenopbouw:

-       meer individueel

-       solidair

Het vermogen van PFA bij Aegon moet worden overgebracht in het nieuwe pensioensysteem, het zgn. “invaren”.

 

13. Rondvraag

Er zijn geen vragen op opmerkingen voor de rondvraag.

             

14. Sluiting huishoudelijk deel ALV

De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en hun inbreng in de discussie en sluit het formele deel van de ALV.

 

Pauze

 

Na de formele vergadering heeft de heer Ron Vos een algemene uitleg gegeven over de nieuwe pensioenwet. De heer Vos werkt vanaf 1998 bij het FNV en behartigt de belangen van het personeel bij Avebe en o.a. de zuivelindustrie. Van het personeel zijn landelijk 15%, en 5% van de gepensioneerden, lid van een vakbond.

 

Door een aantal leden werden vragen gesteld, en door de heer Vos beantwoord:

Het is niet te zeggen of de nieuwe pensioenwet wel of niet wordt ingevoerd. De rente loopt nu op, en dat maakt het gemakkelijker de pensioenuitkering te indexeren, dus te verhogen.

Of de nieuwe pensioenwet een verbetering is, is niet zo maar te beantwoorden. Dit wordt bepaald door de te maken afspraken tussen de politiek, sociale partners en belangenbehartigers zoals KG.

Met name D66 wil een meer individueel systeem voor pensioenopbouw, maar de meerderheid in de Tweede Kamer wil dit niet. Het D66 voorstel schuurt met het belangrijke solidariteitsbeginsel. Mocht het individueel systeem worden ingevoerd, dan zullen er nog heel veel rechtszaken aangespannen worden.

Gevraagd wordt, of het beter is het PFA te liquideren, dus op te heffen, maar dan zit je in feite “gewoon” bij een verzekeringsbedrijf, en wordt in feite heel defensief, dus zonder enig risico, belegd. Het bestuur van PFA doet zijn uiterste best voor de belangen van de gepensioneerden.

Maar we blijven afhankelijk van de:

- rendementen van het pensioenfonds

- premie-inleg van de deelnemers

Uitgangspunt van PFA voor de nieuwe pensioenwet is, dat het in ieder geval niet slechter mag worden.

Avebe heeft als pensioenbijdrage ca 25% van het brutosalaris, fiscaal gezien de maximale premie, en daarmee de hoogste pensioenopbouw. Straks wordt dat maximaal 33% van de pensioengrondslag.

Maar ook onder de nieuwe pensioenwet zal gelden: “een goede pensioenregeling voor weinig premie kan niet”. Zo lijkt 2% loonsverhoging mooier dan 2% pensioenpremieverhoging, maar voor de pensioenopbouw en -uitkering is het dat zeker niet. 

Bovendien zal daarnaast ook rendement op de ingelegde gelden gemaakt moeten worden.

 

De heer Vos geeft een uitleg over het huidig en het nieuwe pensioenstelsel.

In het nieuwe stelsel heeft een pensioenfonds voor de premieregeling de keuze tussen:

- flexibel/solidair (vanuit de solidariteitsgedachte) en

- individueel 

Flexibel:

De solidaire regeling komt ongeveer overeen met de huidige regeling, maar er mag een lagere buffer worden aangehouden. PFA heeft voorkeur voor de solidaire regeling, evenals CNV en FNV.

Individueel:

Het uiteindelijke pensioenkapitaal is ook dàn afhankelijk van schommelingen in de opbouwfase door o.a. renteniveau en aandelenkoersen. Bij de individuele pensioenregeling is een individuele keuze uit 3 risicoprofielen te maken. Om garant te staan voor de pensioenuitkering is een bepaalde bufferhoogte nodig, en deze wordt samen met de Sociale Partners bepaald.

 Om er achter te komen welk systeem, dus òf flexibel òf individueel, de deelnemers van enig pensioenfonds van belang vinden, wordt een verplicht preferentie-onderzoek uitgevoerd.

 

Voordeel bij het solidaire systeem is, dat grote schommelingen in opbouw zijn uit te smeren over een periode van 10 jaren. Deze worden indien nodig, betaald uit een solidariteitsreserve.

Bij hoog rendement zal de kans op indexering toenemen, maar geeft een hoge pensioenuitkering.

Bij lage pensioenuitkering zal de kans op indexering afnemen.

 

Wat dient er de komende tijd te gebeuren?

-       Keuze maken: flexibel of individueel

-       Risicopreferentie onderzoek onder de deelnemers.

-       Sociale Partners wel of niet invaren. Uitgangspunt is invaren, tenzij…

-       Hoe kom ik van een aanspraak op een levenslange pensioenuitkering naar een pensioenkapitaal?

-       Pensioenresultaat in het oude stelsel (huidige wet)  moet ten minste gelijk zijn aan het pensioenresultaat van het nieuwe stelsel (nieuwe wet).

-       Welke compensatie is nodig, om dit waar te maken (gelet op effecten van afschaffen doorsneepremie).

-       Het is belangrijk om tot een evenwichtige belangenafweging te komen t.b.v. alle deelnemers v.w.b. de actieven, slapenden en gepensioneerden.

-       Om alles goed te kunnen regelen en tot een goed resultaat te komen, komen er (reken)regels. Hiervoor wordt een “Commissie parameters” ingesteld.

 

Wat gebeurt er?

Er is bij Avebe een Pensioenwerkgroep ingesteld, waarin werkgever, PFA en vakbonden zitting hebben, om de afspraken en voorbereidingen naar de nieuwe pensioenwet voor te bereiden.

 

De totale verplichtingen van PFA zijn 769 miljoen Euro.

Het totaal belegd vermogen is 977 miljoen Euro, waarvan bij Aegon 551 miljoen (73%) is herverzekerd en 423 miljoen is belegd voor risico pensioenfonds via vermogensbeheerders.

De dekkingsgraad is eind oktober 134%, en de beleidsdekkingsgraad (gem over afgelopen 12 maanden), 129%.

 

PFA heeft bij De Nederlandse Bank de gevraagd naar de mogelijkheden om het verzekerd kapitaal bij Aegon evt. onder te brengen in het nieuwe pensioenstelsel.

Gevraagd naar de mogelijkheden om het verzekerd kapitaal bij Aegon evt. onder te brengen in het nieuwe pensioenstelsel, maar deze heeft nog niet gereageerd.

Zou het wel afkoopbaar zijn, kan “alles”, dus ook het Aegon deel, worden ingevaren.

 

Inhaalindexatie kan alleen bij een nog hogere dekkingsgraad.

De voorzitter van VerGepA, Douwe Faber, bedankt Ron Vos voor de zeer interessante en uitgebreide uitleg en overhandigt hem namens de vereniging een kleine attentie.

 

Douwe Faber sluit hierna de vergadering en wenst allen behouden thuiskomst toe.

 

Beilen, 1 januari 2023 

Henk Santes, notulist