VERENIGING van GEPENSIONEERDEN AVEBE “VerGepA”

 

Verslag van de Algemene Leden Jaarvergadering, gehouden op

11 mei 2017 in de Heemtuin te Muntendam

 

 

Aanwezig: 32 leden waarvan 6 bestuursleden.

Afwezig: met kennisgeving 18 leden.

 

 

1. Opening

Douwe Faber opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Hij heeft met ingang van 1 januari 2016 de voorzittershamer overgenomen van Sybren Zondervan.

 

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen

-   De secretaris heeft tot nu toe van 43 leden de toegestuurde enquête teruggestuurd gekregen. Hij verzoekt de leden die de enquête nog niet ingevuld hebben, dit alsnog te gaan doen. Voorlopige resultaten van de enquête zijn:

            Stand van zaken/ontwikkeling van ons pensioen(fonds) werd 11  keer  genoemd door verschillende mensen. Op plaats 2 kwam de ontwikkeling van Avebe inclusief personele bezetting (10x). Enkele mensen waren benieuwd naar de financiële status van het pensioenfonds (dekkingsgraad, indexering mogelijkheden en jaarverslag). Sport, reizen en geschiedenis werden twee keer genoemd. 1 keer genoemd werden: o.a. nieuwsbrieven, ledenlijst, economische ontwikkeling Groningen en Drenthe, infrastructuur, afwikkeling aardbevingen, nieuwe productie technieken, zelfrijdende auto’s etc., veenkolonieën, visserij, industriële activiteiten, modelspoor.

     Te bespreken onderwerpen in de ALV: invloed regering op pensioenfondsen in het algemeen en in het bijzonder Pensioenfonds AVEBE, ontwikkeling Pensioenfonds en ontwikkeling AVEBE

 

4. Verslag ALV 28 april 2016

De inhoud van het verslag wordt ongewijzigd akkoord bevonden.

 

5. Bestuurssamenstelling

-   De heer Sybren Zondervan heeft besloten zich niet meer herkiesbaar te stellen voor het bestuur. Hij heeft gedurende vele jaren de voorzittershamer gehanteerd en beeïndigt nu zijn werkzaamheden binnen het bestuur. Douwe Faber bedankt hem voor zijn inzet voor de gepensioneerden van AVEBE. We zullen zijn inbreng in het bestuur missen en overhandigt hem namens de vereniging een kleine attentie.

-   Na vertrek van Sybren Zondervan bestaat het bestuur uit 7 leden. Aanvulling zou erg gewenst zijn. De voorzitter roept leden op zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie.

 

6.  Jaarverslag 2016

De inhoud van het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

  

7. Vaststelling contributie 2018

Het bestuur stelt gezien de goede financiële positie van de vereniging voor de contributie voor het jaar 2018 wederom ongewijzigd te handhaven op € 15,=. De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord.

 

8. Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017

Financieel jaarverslag 2016

Het financieel jaarverslag 2015 wordt unaniem goedgekeurd.

Het vermogen van de vereniging bedraagt nu € 9493,04.

Begroting 2017

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting 2017 ter hoogte van € 3745,=.

De post vergaderkosten is iets ruimer geworden als gevolg van het combineren van de ALV met een interessante na de pauze-activiteit.

9. Verslag kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaande uit W. Bosman, R.C. Crum en R.H. Mulder heeft

de financiële administratie van de vereniging gecontroleerd en de administratie keurig in order bevonden. De penningmeester wordt derhalve gedechargeerd  en met applaus bedankt voor zijn werkzaamheden.

 

10. Benoeming kascontrolecommissielid 2017

De heer W. Bosman is conform schema aftredend als lid van de kascontrolecommissie.

De heer H. Hesseling is bereid zijn plaats in te nemen.

De commissie bestaat in 2017 uit de heren R.C. Crum, R.H. Mulder en H. Hesseling.

 

11. Ontwikkelingen Pensioenfonds AVEBE (Douwe Faber)

-   De actuele dekkingsgraad per 01-04-2017 is 119,7%.

     De beleidsdekkingsgraad over 12 maanden gemiddeld bedraagt 115,9%.

     Dit jaar zullen de pensioenen van de groepen 1 t/m 3 niet geïndexeerd gaan worden.

Voor de groepen 1 tot en met 3 geldt dat de toeslagverlening is gebaseerd op de ontwikkeling van de consumentenprijsindex afgeleid  (CPA) van september 2015 tot

     september 2016. Deze was over deze periode gelijk aan 0,0%.

     Voor groep 4 geldt dat de toeslagverlening is gebaseerd op het percentage van de

     algemene salarisontwikkeling volgens de cao-Avebe. Deze was over de periode

     september 2015 tot september 2016 gelijk aan 1,96%. In verband met de dekkingsgraad

     van 114% is de toeslag 0,4%. Hieronder ziet u welke verhoging geldt per groep.

     Groep 1      0,0%               Met pensioen of ontslag vóór 1 april 1996

     Groep 2      0,0%               Met pensioen of ontslag vanaf 1 april 1996 tot 9 december 1999

     Groep 3      0,0%               Met pensioen of ontslag vanaf 9december 1999

     Groep 4      0,4%               Huidige medewerkers

-   Joris Vos treedt in 2017 af als bestuurslid voor de gepensioneerden in het Pensioenfonds-bestuur. Douwe Faber heeft zich bereid verklaard om hem op te volgen en is als kandidaat bestuurslid voorgesteld vanuit de gepensioneerden. Er waren geen andere kandidaten.

     De eisen die aan bestuurders van pensioenfondsen worden gesteld zijn de laatste jaren enorm toegenomen en ze worden gescreend op geschiktheid door De Nederlandse Bank (DNB). Kandidaten moeten over voldoende kennis van zaken op financieel- en pensioengebied beschikken en moeten bereid zijn die kennis d.m.v. scholing en cursussen bij te houden en daar waar nodig te verbeteren.

-   Door de overstap van Douwe Faber naar het bestuur van het Pensioenfonds ontstaat een vacature in het Verantwoordingsorgaan namens de gepensioneerden. Bert Bos is bereid gevonden zijn plaats daarin in te nemen. Het Verantwoordingsorgaan houdt toezicht op het functioneren van het Bestuur en het Bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.

-   Het Bestuur van het pensioenfonds wordt daarnaast 1 x per jaar gecontroleerd door de Visitatiecommissie. Deze commissie bestaat uit 3 externe deskundigen. Deze beoordelen het functioneren van het pensioenfonds en het Verantwoordingsorgaan en geven een oordeel over het gevolgde financiële beleid, het beleggingsbeleid en de risico’s van het beleid.

-   Het vermogen van het Pensioenfonds is grotendeels ondergebracht bij verzekerings-maatschappij TKPI. De verplichtingen zijn grotendeels verzekerd bij AEGON. Zij staan garant voor het te allen tijde uitbetalen van het pensioen aan de gepensioneerden.  Het bestuur beheert en belegt samen met het bedrijf TKPI de door AVEBE en de medewerkers ingelegde premies. Er wordt belegd in aandelen, obligaties en vastgoed. Het bedrijf Willis/Towers/Watson treedt daarbij op als adviseur. De administratie van gepensioneer-den en uitbetaling van de pensioenen wordt uitgevoerd door het bedrijf Syntress/Achmea 

 

12. Wat verder ter tafel komt

-   Enkele aanwezigen waren moeilijk in staat de gesprekken tijdens de vergadering te volgen omdat er geen geluidsversterking en microfoon werden gebruikt. Het bestuur zal hiervoor zorgen bij de volgende ALV.

-   Het bestuur zal onderzoeken of de ALV in 2018 gecombineerd kan worden met een bedrijfsbezoek aan de AVEBE-locatie Ter Apelkanaal.

-   Het is bij vele nieuw-gepensioneerden nog steeds niet bekend dat er een Vereniging van Gepensioneerden AVEBE          bestaat. Zijn wij in staat om meer bekendheid aan onze vereniging te geven? Via Pensioennieuws en de website wordt bekendheid gegeven aan ons bestaan. Daarnaast krijgen medewerkers die met pensioen gaan bij de documentatie ook een informatieblad over VerGePa. Wij kunnen de mensen niet zelf per brief of email benaderen omdat wij geen gegevens van AVEBE krijgen. Dit is reeds een aantal keren geprobeerd maar helaas steeds afgewezen.

-   In 2019 bestaat AVEBE 100 jaar. Het idee wordt geopperd of VerGePa/gepensioneerden geen bijdrage zouden kunnen krijgen in door AVEBE te organiseren activiteiten.

     Het bestuur zal aandacht schenken aan dit idee. Mogelijk is hierover contact opnemen met de afdeling Publiciteit/Communicatie van AVEBE een optie.

 

13. Sluiting

De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en hun inbreng in de discussie en sluit het formele deel van de ALV.

 

Rondleiding Heemtuin Muntendam

Het bestuur had geen betere datum voor de rondleiding door de Heemtuin kunnen kiezen. Het was een heerlijke zonnige dag.

Onder leiding van Wietske Trausel, projectleider bij WERKPRO kregen de leden van Vergepa een prachtige rondleiding door het gehele Heemtuin-gebied en werd verteld welke aktiviteiten er zoal in de Heemtuin plaatsvonden. In de Heemtuin worden met heel verschillende  mensen geprobeerd te Heemtuin te onderhouden en er aktiviteiten te ontwikkelen. Er werken mensen met een uitkering die moeilijk aan het werk komen, gehandicapten, mensen met een taakstraf, ex verslaafden, mensen met niet aangeboren hersenletsel en mensen die in aanraking kwamen met justitie.

Geprobeerd wordt deze mensen op hun niveau en met hun belangstelling en mogelijkheden aan het werk te zetten in het horecagedeelte of in de tuinen en velden om de Heemtuin heen.

Via het Mammoetpad werd een mooie wandeling gemaakt door het Natuurpark Tussen de Venen en werd regelmatig stilgestaan bij plaatsen die door de medewerkers van de Heemtuin werden onderhouden of waren gemaakt. Voor iedereen, ook niet gepensioneerden, is de Heemtuin een bezoek meer dan waard!

De vergadering werd gezellig afgesloten in de zon met een drankje op het terras, waarna (nemen wij aan!) iedereen tevreden huiswaarts keerde.

 

 

Winschoten, 5 november 2017

John Maan, notulist