Verantwoordingsorgaan


 

Het bestuur van het Pensioenfonds Avebe legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid en toekomstige beleidskeuzes. 

Het gaat hierbij vooral om de vraag of het bestuur bij haar beleid op een evenwichtige manier rekening heeft gehouden met de belangen van alle belanghebbenden.  

Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt dit onder meer aan de hand van het concept jaarverslag. Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan wordt in het jaarverslag opgenomen. 

 

Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven over:

- het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening

  en andere relevante informatie, waaronder - indien van toepassing –

  de bevindingen van de visitatiecommissie;

- het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar;

- beleidskeuzes voor de toekomst.

 

Ook heeft het Verantwoordingsorgaan recht om ongevraagd advies uit te brengen over een aantal aangelegenheden. In het Reglement Verantwoordingsorgaan staan de taken uitvoeriger beschreven.

 

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit 3 personen:

 

1 vertegenwoordiger namens de werkgever,

1 namens de medewerkers,

1 namens de pensioengerechtigden.

 

Het Verantwoordingsorgaan komt een aantal keren per jaar bijeen en is als volgt samengesteld: 

 

 Naam                            Functie        Namens 

------------------------------------------------------------------------------

 F. (Fokko) Greven        Voorzitter     Werkgever

 Vacature                           Lid                   Medewerkers (dhr. Spijkerman uit dienst)

 Vacature                           Lid                   Pensioengerechtigden