VERENIGING van GEPENSIONEERDEN AVEBE “VerGepA”

 

Verslag van de Algemene Leden Jaarvergadering, gehouden op

30 april 2015 in de Dukdalf te Veendam

 

 

Aanwezig: 34 leden waarvan 7 bestuursleden.

Afwezig: met kennisgeving 14 leden.

 

 

1. Opening

De voorzitter Sybren Zondervan opent de vergadering en heet allen van harte welkom.

 

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

3. Mededelingen

Geen mededelingen.

 

4. Verslag ALV 24 april 2014

N.a.v. laatste aandachtstreepje op blad 2:

Albert de Vries vindt de communicatie inzake de wijze van indexering voor de verschillende groepen binnen het Pensioenfonds aan de matige kant.

Joris Vos antwoordt dat de informatie inzake de jaarlijkse indexering (indien van toepassing!) voldoende duidelijk beschreven staat in het jaarverslag 2014 van het Pensioenfonds, bladzijde 17, 18 en 19 (te vinden op de website: www.pensioenfondsavebe.nl)  en in de ABTN.

Verdere inhoud van het verslag akkoord.

 

5. Bestuurssamenstelling – Rooster van aftreden

Volgens de statuten van VerGepA, artikel 8 punt 5, worden bestuursleden door de ALV benoemd voor een periode van drie jaar. Een zittend bestuurslid kan door de ALV tweemaal onmiddellijk herbenoemd worden. Voor zover bekend is voor de herbenoemingen deze procedure nooit gevolgd.

Op het aan de leden verstrekte overzicht is te zien welke herbenoemingen van de huidige bestuursleden wel geëffectueerd zijn, maar die niet door de vergadering bekrachtigd zijn.

Aan de vergadering wordt gevraagd deze herbenoemingen alsnog achteraf goed te keuren. Vanaf nu zullen de termijnen en het voordragen voor (her)benoeming volgens rooster blijven plaatsvinden.

De vergadering gaat unaniem akkoord met de herbenoemingen.

 

6.  Jaarverslag 2014

De inhoud van het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

7. Vaststelling contributie 2016

Het bestuur stelt voor het jaar 2016 ongewijzigd te handhaven op € 15,=.

De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord.

 

 

 

 

8. Financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015

Financieel jaarverslag 2014

Over 2014 is een positief resultaat van € 259,77 behaald.

Het vermogen van de vereniging toegenomen tot € 9400,81.

Het financieel jaarverslag 2014 wordt goedgekeurd.

Begroting 2015

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting 2015 ter hoogte van € 3505,=.

 

9. Verslag kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaande uit F. Kramer, W. Bosman en K.A. de Vries heeft

de financiële administratie van de vereniging gecontroleerd en akkoord bevonden.

De penningmeester wordt derhalve gedechargeerd  en met applaus bedankt voor zijn werkzaamheden.

 

10. Benoeming kascontrolecommissielid 2015

De heer K.A. de Vries is conform schema aftredend als lid van de kascontrolecommissie.

De heer R.C. Crum is bereid zijn plaats in te nemen.

De commissie bestaat in 2015 uit de heren W. Bosman, R.C. Crum en F. Kramer.

 

11. Ontwikkelingen Pensioenfonds AVEBE (Joris Vos)

Het is het afgelopen jaar zeer onrustig geweest in pensioenland. Van alle kanten wordt het huidige Nederlandse pensioenstelsel uitgebreid ter discussie gesteld. Staatsseceretaris Kleinsma heeft het initiatief genomen om een z.g. Brede Maatschappelijk Discussie op te zetten via internet waarin iedereen zijn mening kon geven over het huidige pensioenstelsel. Deze is ondertussen beëindigd. Conclusies hieruit zijn nog niet bekend. Daarnaast heeft zij in 2013 en 2014 een aantal wetswijzigingen voorgesteld. Een ingrijpende wijziging voor nog niet gepensioneerden is het versneld verhogen van de pensioenleeftijd (van 2023 naar het jaar 2021) naar 67 jaar. Voor de pensioenfondsen is het aanpassen van de wet Financieel Toetsings Kader (FTK) de meest ingrijpende. Douwe Faber gaat hier in zijn inleiding na de pauze uitgebreid op in.

Het PF-bestuur is bezig om het pensioenreglement te optimaliseren en aan te passen.

Het administratieve beheer van het Pensioenfonds overgegaan  naar het bedrijf Syntress Achmea Pensioenbeheer N.V..

Als gevolg van nieuwe door de overheid verplicht gestelde wettelijke maatregelen is een z.g. Visitatiecommissie ingesteld, die werkwijze van het pensioenfondsbestuur gaat beoordelen. Deze commissie bestaat uit een drietal externe pensioendeskundigen. Hun definitieve rapport komt binnenkort uit.

De dekkingsgraad van het PF wordt conform nieuwe financiële spelregels anders berekend. Voortaan moet de beleidsdekkingsgraad als gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden berekend gaan worden. Daarmee worden grote maandelijkse verschillen gedempt. De dekkingsgraad per 1-3-2015 bedroeg 117%.

Het PF-Bestuur heeft de verwachting dat er over het afgelopen jaar wederom een kleine indexatie plaats kan gaan vinden.

Het vermogen van het PF wordt beheerd door het bedrijf TKP-i. Het bestuur is zeer tevreden over hun werkwijze. Het resultaat wat wij over onze beleggingen halen is op dit moment goed. De huidige lage rentestand blijft echter een bron van zorg en zorgt voor een te lage opbrengst. Gevraagd wordt of er voornemens zijn om de beleggingsmix zoals deze nu wordt gehanteerd te gaan wijzigen. Joris Vos antwoordt dat dat niet geval is.

 

12. PAUZE

 

 

 

 

13. Inleiding D.Faber over het nieuwe FTK (Financieel Toetsings Kader)

Douwe Faber geeft aan de hand van een 25-tal sheets (zie bijlage) de aanwezige leden inzicht over de nieuwe wet Financieel toetsingskader (FTK) die per 1-1-2015 na goedkeuring door de 2e en 1e Kamer door de overheid is ingevoerd.

Voor de financiering van pensioenen gelden in Nederland strikte wettelijke regels. Deze financiële ‘spelregels’ zijn vastgelegd in het zogenoemde Financieel Toetsingskader (FTK).

De financiële spelregels zijn nu per 1 januari 2015 gewijzigd. De gewijzigde regels moeten ervoor zorgen dat de pensioenen in Nederland ook op lange termijn financieel houdbaar zijn. Pensioenfondsen zorgen immers niet alleen nú voor de inkomensvoorziening van velen, maar moeten dat ook in de toekomst kunnen doen.

Het oude FTK dat vanaf 2007 in werking was, stelde aan de pensioenfondsen reeds eisen t.a.v. een kostendekkende premie, minimaal vereist vermogen, herstelplannen bij een te lage dekkingsgraad, beheerste en integere bedrijfsvoering en verslaglegging.

De overheid was van mening was dat het vertrouwen in ons huidige pensioenstelsel dalende was. Er moest meer zekerheid en minder schommelingen komen om ook de pensioenaanspra-ken voor jongeren en nog niet gepensioneerden te kunnen blijven garanderen.

Dit moet o.a. bereikt worden door:

1. Meer veiligheid door hogere buffers

Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om over hogere financiële buffers te gaan beschikken. Ofwel: ze moeten meer vermogen hebben dan nodig is voor het uitbetalen van de pensioenen nu en in de toekomst. Deze buffers zorgen voor meer financiële zekerheid. Als het een keer tegenzit, dan kunnen immers de buffers worden gebruikt. En dus is het minder snel nodig om andere maatregelen te nemen, zoals het verlagen van de pensioenen.

De reeds bestaande zekerheidsmaatstaf van 97,5% vermogen blijft gehandhaafd.

2. Meer helderheid over het beleid

De nieuwe spelregels vereisen dat pensioenfondsen volstrekt duidelijk zijn over hun beleid. Ze moeten vooraf duidelijk maken welke maatregelen worden genomen bij een bepaalde hoogte van de dekkingsgraad. Dat kan gaan om maatregelen bij financiële tegenvallers, zoals een lagere indexatie of een verlaging van pensioen. Maar ook om maatregelen in goede tijden: wanneer krijgt de deelnemer indexatie of zelfs inhaalindexatie?

3. Minder indexatie door strengere regels

Tegenover de extra veiligheid van ruime buffers, staat dat een pensioenfonds minder snel kan indexeren. De kans op (volledige) indexatie neemt af door de nieuwe spelregels. Pensioenfondsen mogen namelijk alleen een bepaalde indexatie toekennen, als deze indexatie ook in de verre toekomst kan worden toegekend. Het FTK noemt dit “toekomstbestendig indexeren”. Indexatie vindt niet plaats  als de dekkingsgraad lager is dan 110%;  Is de dekkingsgraad tussen 110 en 120% dan mag er maximaal 1% geïndexeerd worden en is de dekkingsgraad hoger dan 120 maar lager dan 130 dan mag er maximaal 2% geïndexeerd worden. Inhaalindexatie is alleen toegestaan als de dekkingsgraad van 130% bereikt is.

4. Mogelijke pensioenverlagingen worden uitgesmeerd over een langere periode

Als het financieel tegenzit, moeten pensioenfondsen maatregelen nemen die direct invloed kunnen hebben op het pensioeninkomen van de deelnemer. De afgelopen jaren zagen veel gepensioneerden hun pensioen verlaagd worden vanwege een tekort bij hun pensioenfonds. Met de nieuwe spelregels moeten pensioenfondsen nog steeds maatregelen nemen als er een tekort dreigt. Deze maatregelen hoeven zij echter niet in één keer door te voeren. Zij mogen een pensioenverlaging spreiden over een langere periode van maximaal 10 jaar.

5. Premies moeten kostendekkend zijn.

De te heffen premies moeten in principe kostendekkend zijn, maar premiedemping (=vermindering) is toegestaan als uit voortschrijdend inzicht blijkt dat m.b.t de te behalen rente-inkomsten een duidelijk hoger rendement wordt verwacht.

6. Strenger beleggings en –herstelbeleid en rol DNB

De eisen die de Nederlandse Bank (DNB) aan pensioenfondsen stelt die b.v. in de herstelfase zijn gekomen, worden zwaarder. Het risico waarmee belegd wordt mag niet groter worden.

Op het gebied van premievaststelling wordt de rol van DNB ook zwaarder. Deze gaat toezicht houden op de voortgang van het herstelplan en ziet ook toe op de uitvoering. Conclusie dat DNB dan gedeeltelijk op de “stoel” van het bestuur van een PF gaat zitten is wel terecht.

 

De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds AVEBE wordt conform nieuwe financiële spelregels vanaf 1-1-2015 anders berekend. De actuele dekkingsgraad is sterk gedaald doordat de DNB heeft besloten de rente, waarmee de actuele dekkingsgraad moet worden berekend, heeft aangepast. Onze gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden blijft echter nog rond de 117%. Voortaan moet de beleidsdekkingsgraad als gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden berekend gaan worden. Is de dekkingsgraad < 130% dan zal een pensioenfonds aan de DNB een herstelplan voor 10 jaar moeten gaan voorleggen. Maatregelen die dan worden genomen moeten evenwichtig gespreid worden. Indien een pensioenfonds 5 jaar onder de 105% zit, zal zij verplicht moeten gaan korten.

 

Voor de huidige gepensioneerden blijft de verwachting dat de koopkracht ondanks alle nu genomen en nog te nemen maatregelen zal blijven verminderen. Indexatie zal nauwelijks plaatsvinden en onze koopkracht zal hierdoor blijven teruggelopen. Schatting is dat onze inkomens in ruim 8 jaar 16% minder waard geworden zijn. Een kentering is op korte termijn niet te verwachten. Ook het nieuwe FTK zal hier nauwelijks verandering in brengen; misschien zelfs een verslechtering…..? We zullen de ontwikkelingen moeten afwachten.

 

De voorzitter bedankt Douw Faber voor zijn uitgebreide inleiding over een toch moeilijke materie die voor onze leden nog na te lezen is in de bijlage (sheets) bij dit verslag.

 

14. Wat verder ter tafel komt

Tijdens de vorige ALV is de vraag gesteld of de Vergepa-statuten aanpassing vereisen.

Het bestuur heeft hierover advies ingewonnen bij een notaris. Advies was dat indien er inhoudelijk geen wijzigingen in de werkwijze van de vereniging zijn dit niet te doen.

Kosten van aanpassing bedragen tussen de 500 en 600 euro.

 

15. Sluiting

De voorzitter vraagt of de aanwezige leden suggesties hebben voor nieuwe onderwerpen die we tijdens komende ALV-vergaderingen zouden kunnen bespreken.

Vermeld werden een tweetal zaken:

- Resultaat Brede Maatschappelijke Discussie

- Gang van zaken/ontwikkelingen bedrijf AVEBE

Hierna bedankt de voorzitter de leden voor hun aanwezigheid en hun inbreng in de discussie en wenst hen een goed thuisreis toe.

 

Winschoten, 21 oktober 2015

John Maan, notulist