VERENIGING van GEPENSIONEERDEN AVEBE “VerGepA”

 

Verslag van de Algemene Leden Jaarvergadering, gehouden op

8 juli 2019 in het Veenkoloniaal Museum te Veendam

 

 

Aanwezig: 43 leden waarvan 6 bestuursleden.

Afwezig: met kennisgeving 9 leden.

 

 

1. Opening

Douwe Faber opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

Helaas kregen we begin van het jaar de mededeling dat ons mede-bestuurslid Joris Vos ernstig ziek was. Ten gevolge van deze ziekte overleed hij op 14 februari 2019 op 79-jarige leeftijd. Douwe Faber, Roelf Ballema en John Maan woonden zijn afscheidsbijeenkomst bij in De Amhoff te Kiel-Windeweer. Wij hebben in hem een zeer betrokken medemens verloren die veel voor het Pensioenfonds Avebe, onze gepensioneerden en onze vereniging heeft betekend.

Medio 2018 werd ons bestuurslid Piet Schuringa getroffen door een ernstige ziekte. Na een lastige behandeling, w.o. een beenmerg-transplantatie die positief verliep is zijn HB-gehalte weer op peil gekomen. Piet is nu gelukkig weer in ons midden tijdens deze vergadering.

De heer H. Hesseling heeft gevraagd of hij foto’s mag maken tijdens deze vergadering. De aanwezigen hebben geen bezwaar.

 

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen

Geen bijzondere mededelingen.

                                    

4. Verslag ALV 13 februari 2018

De inhoud van het verslag wordt ongewijzigd akkoord bevonden.

N.a.v. het verslag:

- Het is het bestuur niet bekend welke aktiviteiten Avebe gaat ontwikkelen in het kader van

  het 100-jarig bestaan. De heer R. Crum vraagt het bestuur na te denken over een leuke

  aktiviteit voor onze leden tijdens dit jubileumjaar.

- De ledenmutaties (lid geworden, opgezegd, overleden) zijn in het jaarverslag van de

  Secretaris opgenomen.

 

5. Bestuurssamenstelling

De bestuursleden Douwe Faber, Roelf Ballema en Henk Santes zijn conform het

Aftredings-schema aftredend. Zij hebben zich herkiesbaar gesteld. Hun herbenoeming wordt

unaniem geaccordeerd door de aanwezige leden.

Het bestuur is mede door het overlijden van Joris Vos nu erg klein in aantal geworden. Graag

zouden we er wat nieuwe bestuursleden bij krijgen. Aanmeldingen vanuit ons ledenbestand

zijn van harte welkom!

 

6.  Jaarverslag 2018

De inhoud van het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

Op onze eigen www.vergepa.nl. is veel informatie over onze vereniging en het pensioenfonds Avebe (zie ook: www.pensioenfondsavebe.nl) terug te vinden. Geprobeerd wordt de website goed up to date te houden.

 

7. Vaststelling contributie 2020

Ook voor het jaar 2020 wil het bestuur de contributie handhaven op € 15,=.

De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord.

 

8. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019

Financieel jaarverslag 2018

De uitgaven over het jaar 2018 zijn wederom ruim binnen de begroting gebleven.

Het vermogen van de vereniging steeg van € 9689,48 naar € 10180,47.

Het financieel jaarverslag 2018 werd na deze toelichting door de penningmeester unaniem goedgekeurd.

Begroting 2019

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting 2019 ter hoogte van € 3620,=.

 

9. Verslag kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaande uit de heren H. Hesseling en S. Zondervan heeft de financiële administratie van de vereniging gecontroleerd en naarstig gezocht naar onvolkomenheden. Echter werd de administratie keurig in orde bevonden. De penning-meester wordt derhalve gedechargeerd  en met applaus bedankt voor zijn werkzaamheden.

 

10. Benoeming kascontrolecommissielid 2019

Tijdens de jaarvergadering 2018 is besloten de Kascontrolecommissie te laten bestaan uit 2 leden en 1 reservelid. De heren S. Zondervan en H. Hesseling bemannen ook voor het boekjaar 2019 de kascontrolecommissie. De heer Hesseling is in 2020 aftredend en wordt dan vervangen door het reservelid F. Kramer. Voor 2020 wordt dan een nieuw reservelid gevraagd. De vergadering gaat met deze werkwijze akkoord.

 

11. Pauze

Er is veel gaande m.b.t. de pensioenen in Nederland. Regering, werkgevers en werknemers onderhandelen al geruime tijd over het maken van een nieuw toekomstbestendig pensioen-stelsel, maar hebben daar tot nu toe (juli 2019) geen overeenstemming over kunnen bereiken. Wij zullen een verdere uitwerking van een eventueel akkoord af moeten wachten.

Ondanks slechte berichten m.b.t. de dekkingsgraad van grote en kleine pensioenfondsen blijft het Pensioenfonds Avebe er goed voor staan met een gemiddelde beleidsdekkingsgraad van rond de 120%. Daarmee staan wij in de top tien! Er zijn dan ook geen plannen om op dit moment iets aan onze werkwijze te veranderen of aan te passen.

Het wordt wel steeds lastiger om nieuwe bestuursleden te vinden die voldoende financiële deskundigheid bezitten om te fungeren als pensioenfondsbestuurder. De DNB stelt daaraan hoge eisen, waardoor veel besturen externe deskundigheid van buitenaf moeten gaan inhuren.

VerGepA is zoals bekend als gepensioneerden-vereniging aangesloten bij de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties voor Gepensioneerden). Een aantal andere verenigingen had zich aangesloten bij de KNVG (Koepel Nederlandse Verenigingen voor Gepensioneerden). Beide organisaties voeren momenteel overleg om tot een fusie te komen. Geprobeerd wordt om deze fusie na goedkeuring van de aangesloten ledenorganisaties per 1 januari 2020 te realiseren.

 

Na de pauze geeft de voorzitter aan de hand van sheets (zie hiervoor de bijlage bij dit verslag ALV08072019_sheets.001.pdf) inzicht over de ontwikkelingen binnen het pensioengebeuren in Nederland.

 

Indeling sheets bestand ALV08072019_sheets.001

Blad 1             Ontwikkeling aantal fondsen

Blad 2             Marktontwikkeling

Blad 3/4         Oorzaken veranderende marktontwikkeling

Blad 5             Toekomstbestendigheid pensioenfondsen/Pensioenfonds Avebe

Blad 6             Rol/Beleid van De Nederlandse Bank (DNB)

Blad 7/8/9    Europese richtlijn (IORP-II),  nieuwe sleutelfuncties binnen het PF-bestuur

Blad 10           Koopkrachtontwikkeling

Blad 11           Indexatie

Blad 12           Code pensioenfondsen 2018 

 

12. Sluiting

De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en hun inbreng in de discussie en sluit het formele deel van de ALV.

 

Na de formele vergadering hadden de aanwezigen de mogelijkheid om de vernieuwde Avebe-zolder van het Veenkoloniaal Museum te bezoeken. Tevens konden zij de schilderijententoonstelling “De fabrikant verzamelt” bekijken met o.a. schilderijen uit de streek- en fabriekshistorie die mede door Avebe in bruikleen aan het museum waren gegeven. Hiervan werd goed gebruik gemaakt.

 

 

Winschoten, 3 augustus 2020

 

John Maan, notulist