Vereniging Gepensioneerden Avebe (VerGepA)


De vereniging VerGepA is geen politieke partij. We hebben de politiek echter wel nodig om onze belangen duidelijk te maken. VerGepA wil een gepensioneerden-vereniging zijn voor iedereen:  voor de mensen uit de "fabriek" en niet alleen voor het kantoorpersoneel. 

Medewerkers uit de Produktie, Ondersteunende en Technische Diensten zijn meer dan welkom, want wij willen een zo breed mogelijke vertegenwoordiging bij onze vereniging. 

 


Doelstelling VerGePa

Het doel van de vereniging is:

a. het bevorderen en in stand houden van contacten tussen de leden onderling en

     met het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Avebe.

b. de behartiging van de belangen van haar leden en van degenen die lid kunnen zijn,       in het bijzonder m.b.t. de huidige of toekomstige aanspraken op pensioen.

c. in zijn algemeenheid het behartigen van de belangen op sociaal-economisch 

    terrein van genoemde leden en potentiële leden.

 

Algemene Leden (Jaar-) vergadering (ALV)

Eén keer per jaar houden we een jaarvergadering. Daar worden behandeld het financiële jaarverslag, het verslag van de secretaris en de notulen van de vorige vergadering. 

Voor na de pauze zoeken we interessante onderwerpen zoals een lezing over het levenstestament, een lezing over de zorg in Nederland, een bijdrage van de financieel directeur van Avebe etc. of we proberen na de pauze een wat andere invulling aan dat deel van de bijeenkomst te geven. In 2016 en 2017 hebben we de vergaderingen gehouden in het Veenkoloniaal Museum in Veendam en de "Heemtuin" in Muntendam met daaraan gekoppeld een rondleiding.  Dit jaar was de vergadering in het Voorlichtingscentrum van Avebe Ter Apelkanaal, met aansluitend een rondleiding per bus over de lokatie. En ............ natuurlijk ontmoet u daar ook uw vroegere collega's.  

 

Verslagen Algemene Leden Vergadering

In de keuzebalk links kunt u onder de kop "Wat is VerGepA" ter informatie en lezing  de verslagen van de vorige  jaarvergaderingen vinden, of klik op deze rechtstreekse links:  verslagen 2015, 20162012018, 2019, 2022.