Missie

Vereniging Koepel Gepensioneerden is de grootste non-profit organisatie, die de collectieve belangen behartigt van de leden van de aangesloten verenigingen en zo mogelijk van alle ouderen in Nederland. Gesteund door een grote achterban is zij een relevante, professioneel erkende en invloedrijke partij bij de bepaling van het beleid op het gebied van pensioenen, inkomen en koopkracht, zorg, welzijn, wonen en mobiliteit, zowel in Nederland als op onderdelen ook in Europa.

Wat doet de KG

De hoofdthema’s waarop de KG zich richt zijn Pensioenen, Zorg, Welzijn & Wonen (ZWW) en Inkomen en Koopkracht. Centraal staat de materiële belangenbehartiging voor gepensioneerden. De KG is ook actief op EU-niveau, onder meer door deelname aan de Social Protection Expert Group in AGE EUROPE, als vertegenwoordiger van AGE-Nederland, waarvan een aantal landelijke organisaties lid is.

Uitgebreide informatie over de aktiviteiten vindt u door onderstaande link aan te klikken:  Website KG

Platforms (Voorlopig i.v.m. fusie per 01-01-2020)

Lidorganisaties zoals VerGepA zijn ingedeeld in platforms, die bestaan uit afgevaardigden van verenigingen die een vergelijkbare bedrijfstak, problematiek en achtergrond hebben. Het "platformmodel" dient om de inbreng van de ledenverenigingen doelmatig te organiseren. Kennis en ervaring kunnen onderling worden uitgewisseld en via de platformvoorzitters kan invloed worden uitgeoefend op beleid en activiteiten van de KG. Zo kunnen lidorganisaties ook optimaal gebruik maken van een netwerk van gelijksoortige verenigingen.

 

De KG kent de volgende platforms:

 

- Verzekerde Regelingen (VR)

- Financiële instellingen (FI)

- Dochters Internationale Ondernemingen (DIO)/

   Handel/Nijverheid/Industrie (HNI)

- (Semi-)overheidsinstellingen (SOI)

- Platform Ouderen Organisaties

 

VerGepA maakt onderdeel uit van het platform "DIO/HNI" (Dochters Internationale Ondernemingen en Handel/Nijverheid/Industrie).