VERENIGING van GEPENSIONEERDEN AVEBE “VerGepA”

 

Verslag van de Algemene Leden Jaarvergadering, gehouden op

19 oktober 2023 in Brouwhotel Parkzicht Veendam

 

Aanwezig: 39 leden waarvan 5 bestuursleden

Afwezig:    met kennisgeving 19 leden.

 

 

1. Opening

Douwe Faber opent de vergadering en heet allen van harte welkom. In een herdenkingswoord wordt aandacht besteed aan het overlijden afgelopen zomer van Bert Bos, ons bestuurslid en lid van het Verantwoordings Orgaan (VO). Op onze website was al vermeld, dat Bert Bos is overleden.

Voor het VO heeft zich inmiddels een opvolger voor Bert gemeld, maar de naam kan op dit moment nog niet worden vrijgegeven.

Het hogere aantal vrouwen vorig jaar op deze vergadering heeft zich helaas niet voortgezet, want er hadden zich nu 4 aangemeld. Hopelijk kunnen we de volgende ALV weer méér dames verwelkomen.

 

2. Vaststelling agenda

De agenda blijft ongewijzigd.

3. Mededelingen

- 19 leden hebben zich afgemeld.

- Eind 2022 had VerGepA om en nabij 220 leden, momenteel zijn er 233 lid van onze vereniging.

- John Maan geeft de mutaties van het ledenbestand over het afgelopen jaar weer.

Helaas zijn ons de afgelopen 12 maanden ook leden ontvallen, en wel:

P.A. Stuursma, Veendam - H. Maas, Groningen - H. Achterhof, Peize – K. Smit, Veendam – W. Lasker, Sappemeer en J.B. (Bert) Bos, Veendam.

Als nieuw lid hebben zich aangemeld:

J. (Josca) de Morais, Groningen – H.K. (Harry) Kruijer, Sappemeer – E. (Egbert) de Vries, Emmen – G.J. (Gert Jan) Zuidema,Wildervank – B. (Bé) Kamphuis, Ter Apel – H.T. (Herman) Deuling, Ter Apelkanaal – G. (Geert) Boekema, Sappemeer – F.H. (Frans) Bos,Hoogezand – H.J. (Henk) Gibcus, Veendam – R. (Rieks) Koenrades, Hoogersmilde – T. (Tiny) Dussel-van der Molen, Veendam – F. (Fré) Siegers, Sappemeer – H. (Henk) Welten, Rozendael – V. (Vincent) Lamberti, Gieten, - H. (Henk) Hoving, Sappemeer – M. (Marc) Vorage, Balloo – J. (Jan) Folkers, De Krim – T.A. (Theo) Roelofs, Ten Boer- N. (Nico) Elevelt, Hoogezand.

John wordt met applaus bedankt voor zijn uitleg over het afgelopen jaar.

- Douwe Faber geeft uitleg over de vorming van KG (Koepel Gepensioneerden) per 1 januari 2021 als landelijke belangenvereniging voor gepensioneerden, door het samengaan van NVOG en KNVG. Voorzitter voor 3 dagen per week is John Kerstens, ex-FNV bestuurder en ex-Kamerlid. Binnen de KG zijn er 3 commissies met als belangengebied Pensioen, Koopkracht, en Zorg, Wonen en Welzijn.

 

4. Verslag ALV 27 oktober 2022

Het verslag wordt, met een kleine tekstuele wijziging, goedgekeurd en vastgesteld. Dit met dank aan de samensteller Henk Santes.

 

5. Bestuurssamenstelling

Er is dringend behoefte aan uitbreiding van het bestuur met minimaal 2 leden, vanwege het wegvallen van 2 bestuursleden in de afgelopen 2 jaar. Leden wordt nadrukkelijk gevraagd zich te melden. Het is niet veel werk, maar wel leuk.

 

6.  Jaarverslag 2022

Het jaarverslag van 2022 wordt ongewijzigd goedgekeurd.

 

7. Vaststelling contributie 2023

Het bestuur stelt voor, de contributie van € 15,00 ook voor 2023, niet in rekening te brengen. De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord.

 

8. Financiën: verslag 2022 en begroting 2023

Financieel jaarverslag 2023

De uitgaven over het jaar 2022 zijn ruim binnen de begroting gebleven. De vergaderkosten zijn veel lager uitgevallen, daarentegen waren de reiskosten iets hoger dan begroot.

Het vermogen van de vereniging daalde door de ook nu weer niet geïnde contributie met nagenoeg € 2750 naar € 9772,83.

Na toelichting door de penningmeester komen van de aanwezige leden geen vragen over het financiële jaarverslag 2022, en is daarom unaniem goedgekeurd, met dankzegging aan de penningmeester.

 

9. Verslag kascontrolecommissie (F. Kramer en C. Oosterhuis)

De kascommissie voor de controle van de financiële boeken over het jaar 2022 met Frits Kramer en Henk Hesseling als vervanger voor Carin Oosterhuis, is bij elkaar geweest.

De financiële administraties zijn geheel in orde bevonden, en geven een goed beeld van de financiële situatie van VerGepA. De kascommissie stelt daarom voor de penningmeester décharge te verlenen, hetgeen door de aanwezige leden met applaus geaccordeerd wordt. Dit onder dankzegging door de voorzitter voor de uitgevoerde financiële werkzaamheden..

 

10. Benoeming lid + reservelid kascontrolecommissie 2023

Frits Kramer is volgens schema aftredend als lid van de kascontrolecommissie. Vincent Lamberti is bereid zijn plaats over te nemen.

De kascommissie bestaat nu uit Carin Oosterhuis en Vincent Lamberti.

 

11. Ontwikkelingen Pensioenfonds Avebe (PFA)

- Peter Bruinenberg is toegetreden tot het bestuur van het Pensioenfonds Avebe als toekomstige vervanger van Douwe Faber.

- Er wordt veel gesproken over het nieuwe pensioenstelsel de Wet Toekomst Pensioenen.

- Per 1 januari 2023 is een indexatie op de pensioenuitkering doorgevoerd van:

-       14,3 % voor gepensioneerden van voor 1999 (o.b.v. 14,3% inflatie bij het CPI)

-       2,3% voor gepensioneerden tussen 1999 en 2006

-       10,9% voor gepensioneerden vanaf 2006

-     Huidige  medewerkers conform cao-afspraak (2,3%)

 

- Douwe Faber geeft een uiteenzetting over een aantal ontwikkelingen van het PFA, zoals:

  T.b.v. de WTP is  een enquête  “Risico” Preferentieonderzoek geweest, waaruit blijkt, dat ouderen over het algemeen minder risicovol willen beleggen.

De nieuwe pensioenwet biedt 2 mogelijkheden voor pensioenopbouw:

 

-       meer individueel (flexibel)

-       solidair

- Het hoorrecht t.b.v. het invaren met het nieuwe pensioenstelsel is dermate belangrijk, dat er voor onze leden meerdere bijeenkomsten met uitleg en informatie in 2024 zullen komen.

- Het kan zijn dat de huidige gepensioneerden de mogelijkheid wordt geboden  hun rechten in een verzekeringsstelsel onder te brengen. In dat geval een gegarandeerde pensioenuitkering. Dit noemen we een carve-out. Overigens kan dit alleen met individuele instemming.  De actieven (huidige werknemers) blijven in het huidige PFA. Het gaat bij een carve-out dus om een gesplitste of partiële collectieve waardeoverdracht van de aanspraken en rechten van een groep deelnemers naar een andere pensioenuitvoerder. Er wordt dan uitgekeerd met bijv een vaste jaarlijkse indexatie.

- De administratieve uitvoering van onze pensioenuitkeringen gaat over van Achmea naar Visma-Idella.

- Aegon is onze beleggingsadviseur en vermogensbeheerder. Overname van Aegon door ASR heeft hier geen invloed op.

- De verzekeringstak van Aegon NL is overgenomen door ASR . Dit heeft dus geen effect op

Aegon Asset Management, dat de belangen voor PFA verzorgt.

- De beleidsdekkingsgraad is nu hoger dan 130%, ondanks de hoge indexatie per 1 januari 2023.

- Een groot deel van het vermogen van PFA is herverzekerd bij Aegon. Het andere deel is belegd via vermogensbeheerders.

Het vermogen van PFA bij Aegon moet worden overgebracht in het nieuwe pensioensysteem, het zgn. “invaren”.

 

12. Rondvraag

Er zijn geen vragen op opmerkingen voor de rondvraag.

             

13. Sluiting huishoudelijk deel ALV

De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en hun inbreng in de discussie en sluit het formele deel van de ALV. Douwe geeft uitleg over de Werkgroep binnen het PFA ter voorbereiding op de WTP.

 

Pauze

 

Na de formele vergadering geeft de heer Fred Oostland een algemene uitleg over de WTP, de nieuwe pensioenwet. Fred Oostland is per februari 2005 bestuurslid van PFA.

 

Fred Oostland is ook lid van de Beleggings Adviescommissie (BAC) van PFA, en is tevens lid van de Advies- en Werkgroep ter voorbereiding op de WTP.

 

Er wordt uitleg over een aantal kerntallen van Avebe over haar algemene activiteiten gegeven.

 

Met behulp van een PowerPoint presentatie vertelt Fred over de WTP, en wat dit voor de werknemers, gepensioneerden en “slapers” van Avebe betekent. Een belangrijk aspect binnen de nieuwe wet over de verdeling van de opgebouwde tegoeden bij deze 3 groepen is, dat er “evenwichtigheid” moet zijn, dat wil zeggen, er moet voorkomen worden, dat er een groep financieel voordeel heeft door de manier van “invaren” naar het nieuwe systeem per 1 januari 20227. Eerder zal de overgang bij Avebe niet gerealiseerd kunnen worden.

Alle kosten ten behoeve van de overgang naar de nieuwe wet worden betaald door Royal Avebe. Feit is, dat Avebe als bedrijf nu naar verhouding sowieso al meer geld in het pensioenfonds stort dan 10 jaar geleden.

In het nieuwe stelsel  is het zo geregeld, dat de jongeren kunnen “lenen” uit het tegoed van de gepensioneerden tegen een bepaalde rente, waardoor het pensioen van de ouderen iets kan groeien, en dat van de jongeren eveneens, omdat de verschillende (nu hogere) beleggingen gemiddeld 5,5% rendement geven. Meer dan “bij de bank”.

Of een volledige inhaalindexatie gedaan kan worden, hangt af van de Beleids Dekkings Graad. Deze moet 137% zijn, maar is op dit moment 130,5%. Gezien de huidige stijging van de rente, zou de Beleids Dekkings Graad behoorlijk kunnen stijgen, zodat de 137% wel gehaald wordt.

 

In de nieuwe wet is geregeld, dat een nieuw gepensioneerde direct 10% van zijn totaal pensioentegoed kan laten uitbetalen, maar dat is inmiddels uitgesteld. Daar staat dan tegenover dat er voor deze nieuw gepensioneerde minder mogelijkheden zijn voor een flexibel pensioen.

In het nieuwe stelsel heeft een pensioenfonds voor de uitvoering de keuze tussen:

- solidair (vanuit de solidariteitsgedachte) en

- flexibel / individueel 

Solidair:

De solidaire regeling komt ongeveer overeen met de huidige regeling, maar er mag een lagere buffer worden aangehouden. PFA heeft voorkeur voor de solidaire regeling.

Flexibel Individueel:

Het uiteindelijke pensioenkapitaal is ook dàn afhankelijk van schommelingen in de opbouwfase door o.a. renteniveau en aandelenkoersen. Bij de flexibele/individuele pensioenregeling is een individuele keuze uit 3 risicoprofielen te maken.

Voordeel bij het solidaire systeem is, dat grote schommelingen in opbouw zijn uit te smeren over een periode van 10 jaren. Deze worden, indien nodig, betaald uit een solidariteitsreserve.

Bij hoog rendement zal de kans op indexering toenemen Bij laag rendement zal de kans op indexering afnemen. Ook in de WTP neemt de individualisering toe.

 

Door de onzekerheid over het fiscale stelsel t.a.v. het pensioen is er toch ook onzekerheid over de uiteindelijke pensioenuitkeringen. Zo is ook nog onduidelijk, of de achterblijvende partner van een overleden  toekomstig gepensioneerde vanaf 1-1-2027 ook nog nabestaanden- pensioen krijgt

Bij de huidig gepensioneerden blijft het nabestaandenpensioen in ieder gevval bestaan.

 

Na de uitleg is er een aantal algemene vragen en opmerkingen over de WTP vanuit de aanwezige leden besproken. De komende tijd zullen er zeker meer bijeenkomsten komen voor uitleg over het nieuwe systeem.

 

De voorzitter van VerGepA, Douwe Faber, bedankt Fred Oostland voor de zeer interessante en uitgebreide uitleg en overhandigt hem namens de vereniging een kleine attentie.

 

Douwe Faber sluit hierna de vergadering en wenst allen behouden thuiskomst toe.

 

Beilen, 25 januari 2024

 

Henk Santes, notulist a.i.