Doelstelling Pensioenfonds Avebe


 

Avebe heeft een eigen, zelfstandig pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Avebe (het Pensioenfonds). Het Pensioenfonds is een onafhankelijke stichting die de pensioenregeling  uitvoert, de pensioenen aan de juiste personen uitkeert en de pensioengelden beheert.

Hoe het Pensioenfonds dat doet kunt u nalezen in de jaarverslagen die u bij het pensioenfonds kunt opvragen of nalezen en/of uitprinten via de website van het Pensioenfonds: www.pensioenfondsavebe.nl/over-ons/brochures-en-formulieren

 

Syntrus Achmea verzorgt de administratie van de pensioenregeling. Wilt u meer over uw pensioenregeling weten? Kijk dan op de website: www.pensioenfondsavebe.nl.

Als u een vraag hebt over uw pensioen bij Avebe, kunt u ook altijd bij de Avebe Pensioen Helpdesk terecht. De Helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur op telefoonnummer 013 462 93 00.

U kunt ook een e-mail sturen naar pensioenfondsavebe@achmea.nl of een brief: Pensioenfonds AVEBE p/a Achmea Pensioenservices N.V. Postbus 90170 5000 LM Tilburg

Bestuur Pensioenfonds Avebe

Het bestuur van Pensioenfonds Avebe voert de pensioenregeling uit en stelt het beleid vast.

 

Het bestuur bestaat uit 4 leden:

2 leden namens de werkgever,

1 lid namens de werknemers

1 lid namens de pensioengerechtigden

1 toehoorder namen de gepensioneerden.

 

De werkgever draagt de 2 werkgeversleden voor. 

De leden namens de werknemers en pensioengerechtigden zijn benoemd na een bindende voordracht of verkiezingen.

 

Elk bestuurslid behartigt de belangen van álle belanghebbenden op een evenwichtige manier. De belanghebbenden zijn medewerkers van Avebe, pensioengerechtigden en voormalige medewerkers (die nog niet met pensioen zijn, maar wel een (deel) pensioen hebben opgebouwd, z.g. "slapers"). 

Het bestuur komt bijna elke maand bij elkaar, hetzij om over bestuursaangelegen-heden te vergaderen, hetzij in de vorm van een beleggingsadviescommissie. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor:

- de uitvoering van het pensioenreglement

- het beheer van het vermogen om de pensioenen te kunnen uitbetalen

- het beleid van het pensioenfonds (zoals het beleggingsbeleid en communicatie-

  beleid).

Op dit moment is het bestuur als volgt samengesteld:

 

Naam                                                Functie                       Namens

 

E.M. Elderman                            Voorzitter                 Werkgever

Fred Oostland                              Vice voorzitter        Werkgever

Gerhard de Vries                        Lid                                Medewerkers

Douwe Faber                                Lid                                Pensioengerechtigden

Peter Bruinenberg                     Toehoorder               Pensioengerechtigden

 

E.M. Elderman en Fred Oostland vormen samen het Dagelijks Bestuur. 

 

Beleggingsadviescommissie

Het pensioenfonds heeft sinds vorig jaar een beleggingsadviescommissie (de BAC). 

 

Wat doet de commissie?

De beleggingsadviescommissie is een nieuwe commissie die het functioneren van de vermogensbeheerders monitort en het bestuur adviseert over het strategisch beleggingsbeleid en aanverwante zaken. Voorheen was het niet nodig om een aparte commissie te hebben omdat Pensioenfonds Avebe een groot deel van haar beleggingen herverzekerd heeft en er nagenoeg geen beleggingen in eigen beheer aanwezig waren.

 

Leden van de commissie

De Beleggingsadviescommissie bestaat uit de volgende personen:

de heren Fred Oostland en Gerhard de Vries van Avebe en als extern lid de heer Dick Veldman (Willis Towers Watson Investment Consulting). 

Peter Bruinenberg is als toehoorder bij de BAC aanwezig. 

Het bestuur van het pensioenfonds heeft Aegon Asset Management (AAM) aangesteld als de fiduciair vermogensbeheerder. AAM voert het beleggingsbeleid uit.  De BAC controleert of AAM zich houdt aan de afspraken en houdt in de gaten welke resultaten worden geboekt. Ook geeft de BAC daar commentaar op en adviseert hierover aan het bestuur.